• Missió i activitats
 • Estatuts
 • Normativa
 • Composició Òrgans de Govern – Patronat
 • Composició Òrgans de Govern – Comissió Executiva
 • Organigrama Direcció
 • Comptes Anuals
 • Retribució dels òrgans de direcció
 • Contractes
 • Convenis
  • Agència per a la Competivitat de l’Empresa

BOXtranspINFINSTIv01BOXtranspINFECOTIv01BOXtranspGESTADMv01

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

 • Normativa aplicable i número de registre:

  La Fundació Eurecat és una fundació privada constituïda per temps indefinit sota la denominació de Fundació privada Alira en data 23 de desembre del 2013. Subjecta al Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826.

INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL

 • Retribució dels òrgans de direcció

  Durant l’exerecici 2015 els membres del patronat no han rebut cap tipus de remuneració per part de la Fundació. Així mateix tampoc han rebut cap tipus de bestreta ni crèdit al llarg de l’exercici.

  Les remuneracions salarials i prestacions de serveis percebudes pel personal d’Alta Direcció fins el 31 de desembre ha estat de 716.225,00 euros.

  La Fundació no te cap tipus d’obligació en matèria de pensions o assegurances de vida en vers els membres del patronat.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Per més informació contactar amb: transparencia@eurecat.org

Data d’actualització: 3 d’agost del 2016