Nutrició i Salut

Nutrició i Salut 2018-02-07T09:30:12+00:00

Nutrició i Salut Eurecat ofereix serveis científics i tecnològics a les empreses agroalimentaries en aspectes relacionats amb el consum d’aliments i la salut, especialment en el camp dels nutracèutics i els aliments funcionals.

Les línies de treball Nutrició i Salut inclouen l’assistència tècnica, el desenvolupament de projectes de R+D+i i els serveis tecnològics per les empreses. Aquests serveis inclouen els aspectes d’assessorament d’acord amb la normativa vigent i la comprovació de l’eficàcia dels aliments, extractes, nutracèutics i/o ingredients funcionals.

Investigació

Citrus

Estudi d’intervenció nutricional que vol comprovar els efectes saludables del consum de suc de taronja 100% natural sobre la pressió arterial, realitzat al centre des de setembre del 2015 fins el setembre del 2017.

Bioclaims

Identificar nous biomarcadors dels efectes i compostos dels aliments en la salut basant-se en noves tecnologíes biològiques.

Nutrició Molecular

Desenvolupem línies de recerca per a posar a punt metodologies que permetin descriure quina és la base molecular que explica l’actuació dels ingredients bioactius amb les biomolècules de l’organisme sobre les quals actuen.

Nutrició Personalitzada

Investiguem les interaccions gens-dieta condicionades pels diferents polimorfismes genètics, per avançar en el coneixement de l’efecte dels components dels aliments sobre diferents fenotips.

Serveis

La Unitat de Bioinformàtica del CTNS posa al servei de les empreses eines bioinformàtiques per al tractament i anàlisi estadístic de grans quantitats de dades generades per l’ús de les tecnologies òmiques.

El CTNS posa a disposició de les empreses les infraestructures en ciències i tecnologies òmiques (www.omicscentre.com). L’apliació d’eines bioinformàtiques són imprescindibles per a explicar l’efecte d’un principi actiu en el conjunt d’un sistema biològic i poder-ne interpretar el seu mecanisme d’acció.

La bioinformàtica es posa al servei d’estudis independents en les diferents plataformes òmiques (metabolòmica, proteòmica, transcriptòmica i genòmica) i també per a l’estudi de la integració de les combinacions de les diferents plataformes, proveint a les empreses del sector biotecnològic, alimentari i farmacèutic de serveis d’anàlisis en biologia de sistemes.

El CTNS dissenya nous aliments funcionals perquè les empreses tinguin noves oportunitats de negoci i siguin més competitives en aquest mercat emergent. Responem a les necessitats de les empreses que volen satisfer les demandes dels consumidors conscienciats sobre la relació dieta-salut.

 • Disseny de nous aliments funcionals amb declaracions nutricionals i/o de salut
 • Disseny de l’estratègia científica per a l’aprovació de nous ingredients o complements alimentaris com a Novel Food.
 • Selecció d’ingredients bioactius òptims i de les matrius idònies.
 • Estudi de l’estabilitat i activitat funcional de l’ingredient bioactiu incorporat a la matriu.

El CTNS realitza estudis de caracterització fisicoquímica de l’aliment que permeten, mitjançant diferents assajos, conèixer el contingut nutricional en micro i macronutrients, i els paràmetres fisicoquímics de l’aliment.

Aquests estudis aporten una valuosa informació sobre la seva qualitat i en defineixen el perfil nutricional.
Inclouen:

 • Determinació de la composició i quantificació de la fracció proteica.
 • Determinació de la composició i quantificació de la fracció lipídica.
 • Anàlisis i determinació del contingut en sucres, fibra, vitamines.
 • Determinació del contingut calòric.
 • Estudis de traçabilitat dels components de l’aliment.

Un aliment funcional ha de ser eficaç i segur. Per tant, a més de les evidències científiques d’activitat fisiològica, cal assegurar la seva innocuïtat.

Aquest és un aspecte essencial que s’ha de garantir als consumidors per a la seva seguretat i confiança en aquests productes.

D’acord amb els estàndards de seguretat estatals (Agencia Española de Seguridad Alimentaria-AESAN) i europeus (European Food Safety Authority-EFSA), disposem de les metodologies necessàries per a qualificar l’aliment com a apte per al consum humà. Els estudis que es poden realitzar són:

 • Estudis de toxicitat aguda, subcrònica o crònica en diferents espècies.
 • Estudis de mutagenicitat in vitro i in vivo (test d’Ames, alteracions cromosòmiques o test de micronuclis).
 • Estudis sobre les interaccions entre els ingredients.

De manera general, també s’analitzen altres aspectes relacionats amb el control de la presència de components minoritaris o contaminants en els aliments, i es duen a terme anàlisis microbiològiques, control d’impureses i aspectes generals relatius a la seguretat química i biològica dels aliments.

De manera prèvia i complementària a la realització dels estudis d’intervenció, el CTNS busca evidències científiques per a la validació de l’eficàcia biològica de l’aliment funcional i dels seus components bioactius.

Els aspectes de validació biològica comprenen diferents àrees d’experimentació que inclouen diversos tipus d’estudis amb models in vitro i in vivo per a avaluar l’eficàcia en diferents àmbits.

 • S’han desenvolupat i optimitzat models in vitro amb diferents línies cel·lulars (adipòcits, miòcits, macròfags, hepatòcits) que permeten realitzar estudis per a obtenir una visió de l’efecte de l’ingredient bioactiu en l’àmbit molecular i cel·lular. Per a complementar-los es compta amb un model optimitzat de l’aparell digestiu humà per a analitzar la biotransformació de substàncies bioactives.
 • S’han posat a punt models animals (Wistar, rates diabètiques induïdes, ratolins, conillets d’índies) que aporten dades sobre el comportament biològic en teixits, òrgans i sistemes biològics complexos. Amb aquests estudis es generen dades sobre els mecanismes a través dels quals s’exerceix l’efecte.

Aquests estudis són indispensables per a la validació científica d’un aliment funcional.

Constitueixen el darrer pas, en el qual s’han de confirmar les dades i conclusions científiques recollides en els estudis d’eficàcia preintervenció. Els estudis d’intervenció nutricionals estan subjectes a condicionants diferents en relació als estudis farmacològics, motiu pel qual és necessari disposar d’un equip especialitzat en aquest tipus d’estudis.

Estem capacitats per a realitzar estudis controlats, aleatoris i prospectius en col·laboració amb una xarxa biosanitària consolidada en la selecció de voluntaris i la realització d’aquest tipus d’estudis. Els estudis d’intervenció nutricionals es dissenyen d’acord amb criteris científics exigents, amb els criteris reguladors especificats en les normatives europees i fent ús de les Bones Pràctiques.

La Unitat de Bioestadística del CTNS s’adapta a les necessitats de les empreses en el disseny dels estudis òptims i analitza les dades obtingudes per obtenir conclusions útils amb les quals prendre les decisions apropiades.

Elaborem un pla d’anàlisi estadística previ amb totes les variables d’aplicació en l’estudi i utilitzem programes validats per les principals agències reguladores internacionals.

 • Optimització del disseny dels estudis i de l’anàlisi dels resultats
 • Pla d’anàlisi estadística previ: justificació de la mostra, mètodes i models…
 • Programació validada per les principals agències reguladores internacionals.
 • Fiabilitat de les eines per extreure conclusions rigoroses i robustes.

La verificació de les evidències científiques per part de les autoritats europees per a l’aprovació d’un aliment funcional exigeix preparar un informe amb totes les dades relatives a l’aliment.

Una documentació escassa en informació o mal plantejada pot comprometre la decisió dels organismes avaluadors i la inversió que l’empresa ha realitzat. Per això cal conèixer la millor manera d’elaborar el dossier per a l’European Food Safety Authority-EFSA i organitzar correctament la documentació amb les dades de composició, seguretat i eficàcia del nou aliment funcional.

Disposem d’un equip de professionals especialitzats en l’àrea de legislació alimentària i en tasques d’assessorament empresarial perquè formalitzi els dossiers per a la sol·licitud d’aprovació de les Declaracions Nutricionals i de Propietats Saludables de nous aliments funcionals. Aquests dossiers s’elaboren seguint el Reglament de la Comunitat Europea (CE) Núm. 1924/2006 i les seves modificacions posteriors (reglaments CE 107/2008 i 109/2008).

El CTNS dissenya i desenvolupa estudis per avaluar les tendències i evolució del mercat i la resposta dels consumidors. Assessorem les empreses perquè les declaracions de propietats saludables i/o nutricionals (claims) dels seus productes siguin compreses pels consumidors i identifiquem noves tendències, condicions i estratègies comercials.

 • Anàlisi a partir de tècniques discriminatòries, descriptives i hedòniques en base a les variables elecció+satisfacció+recompra.
 • Anàlisi prevenda i postvenda de la comprensió del claim per part del consumidor.

La nostra oferta de serveis científics i tecnològics es complementa amb l’assessorament i gestió d’ajuts per a projectes empresarials d’R+D+I.

Aquest servei inclou:

 • Cerca de possibilitats de finançament per als projectes d’R+D+I.
 • Anàlisi i assistència en la definició de projectes.
 • Redacció de propostes.
 • Gestió i coordinació de projectes d’R+D+I.
 • Assessorament relatiu a deduccions fiscals per R+D+I

La Unitat de Quimioinformàtica del CTNS respon a les necessitats de les empreses que busquen nous ingredients bioactius per ampliar la seva oferta de productes.

Utilitzem eines i tècniques computacionals d’avantguarda per seleccionar els ingredients bioactius òptims. Tenim en compte la millor relació possible entre activitat i cost dels extractes més adients i la viabilitat d’obtenció, processat i comercialització dels aliments d’interès per a l’empresa.

 • Ús d’eines i tècniques computacionals (in silico)
 • Recomanació de l’extracte natural més adient d’acord amb la millor relació activitat/cost
 • Selecció d’ingredients en base a paràmetres com la facilitat d’obtenció, les patents aplicables, l’historial de mercat i la regulació legal.

Multimèdia

CITRUS

Actualitat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!