El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte Life Infusion que busca demostrar i validar a escala pilot un nou sistema de depuració d’aigües residuals procedents del tractament de la fracció orgànica dels residus, amb l’objectiu de recuperar recursos com biogàs, nutrients, fertilitzants orgànics i aigua regenerada, així com reduir el seu impacte ambiental, en la línia de l’economia circular.

En concret, el sistema es basarà en un procés que combinarà diverses tecnologies de tractament biològic i de filtració, a fi de demostrar “la viabilitat ambiental, tècnica i econòmica de recuperar recursos d’alt valor disponibles en aquestes aigües residuals”, afirma el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez Lladó.

El projecte té la finalitat de millorar el tractament actual de les fraccions líquides procedents del tractament de residus orgànics municipals, mitjançant una sèrie de processos tecnològics que permetin recuperar els nutrients, l’energia i la pròpia aigua continguda en aquests efluents residuals. Concretament, es transformarà la matèria orgànica en biogàs, que es pot purificar a biometà i té aplicacions com a biocombustible per a vehicles; fertilitzants per a l’agricultura, i aigua regenerada, que es pot utilitzar per al reg agrícola o en processos industrials.

El sistema es validarà en els centres de gestió de residus Ecoparc de Montcada i Reixac, Barcelona, i en les instal·lacions de Cogersa, a Gijón, Astúries.

“Aquest esquema innovador de tractament pretén ser extrapolable a escala real i que sigui replicable per altres plantes de gestió de residus”, explica la coordinadora tècnica del projecte Infusion, Carme Bosch, cap de la Línia de Sòls i Aigües Subterrànies d’Eurecat.

El projecte (LIFE19 ENV/ES/000283) està finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE i compta amb un pressupost de 3.119.601 euros. El consorci del projecte està format per Eurecat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Aqualia, Cogersa, Ebesa (Ecoparc del Besòs), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Detricon i AMIU Gènova, empreses d’Espanya, Bèlgica i Itàlia.