Despierta Eurecat

Dispositiu per a l’extubació segura de pacients en estat de relaxació muscular RTC-2014-2806-1

Dispositiu per a l’extubació segura de pacients en els quals s’ha induït un estat de relaxació muscular a mode de tècnica anestèsica.

El present projecte consisteix en la fabricació d’un medical device que sota l’aparença d’un simple braçalet compressiu per a la mesura no-invasiva de la pressió arterial (NIBP) – incorpora la totalitat d’elements d’estimulació i sensat que fins a la data, amb els dispositius disponibles al mercat, l’anestesista està obligat a instal·lar manualment sobre el cos del pacient.

En l’actual context hospitalari, sotmès a un nombre creixent d’operacions quirúrgiques practicades cada any, el medical device objecte d’aquest projecte té per objectiu fonamental el garantir que en cap d’aquestes operacions s’arribi a produir la perillosa extubació prematura del pacient, una circumstància aquesta que comporta un elevat risc per al pacient de patir complicacions post-operatòries.

Per això s’ha desenvolupat un maneguet de pressió que incorpora en la seva superfície uns elèctrodes per estimular i registrar el grau d’anestèsia del pacient durant la intervenció quirúrgica. Amb aquesta finalitat s’han desenvolupat uns elèctrodes impresos directament sobre el teixit del maneguet, amb connexió a l’equip per la cara interior del teixit, de manera que s’ha de realitzar la connexió entre la part interior i exterior del dispositiu per poder realitzar els elèctrodes d’estimulació i registre.

Els objectius del present projecte són el desenvolupament d’un maneguet de compressió amb elèctrodes impresos de manera que es pugui estimular i registrar el grau de relaxació muscular d’un pacient durant una intervenció quirúrgica amb anestèsia general. La fi última que es persegueix amb aquest desenvolupament és el d’aconseguir una arquitectura d’elèctrode d’electroestimulació multicapa que permeti la seva fabricació en sèrie mitjançant serigrafia.

La consecució d’aquest objectiu general s’abordarà des de diversos fronts concurrents, els quals abasten:

a) la simplificació de l’estructura multicapa
b) la millora de les propietats reològiques de les tintes utilitzades per a la impressió de cadascuna de les capes que componen la estructura anterior,
c) l’optimització del procés de curat d’aquestes tintes, així com
d) l’escalat industrial de tot el procés, mitjançant la integració en un procés d’impressió industrial en continu, utilitzant per a això com a plataforma maquinària industrial d’impressió en format roll-to-roll.

El projecte ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Dades generals

Projecte
Despierta – Dispositiu per a la extubació segura de pacients en estat de relaxació muscular RTC-2014-2806-

Programa i convocatòria
INNPACTOS 2012