PROMISCES EURECAT

Desenvolupament de tecnologies per eliminar contaminants de sòls, sediments, aigües superficials i subterrànies que puguin ser perjudicials per a la salut humana.

El projecte PROMISCES desenvolupa i demostra en escenaris i condicions de la vida real, tecnologies i innovacions clau per monitoritzar i prevenir contaminants industrials persistents, mòbils i potencialment tòxics en el sistema sòl-sediment-aigua.

En aquest sentit, el projecte identifica com la contaminació industrial impedeix el desplegament de l’Economia Circular (EC) a la Unió Europea i estableix quines estratègies ajuden a superar els colls d’ampolla per complir les ambicions dels Plans d’Acció del Pacte Verd Europeu i d’Economia Circular. PROMISCES considera rutes d’Economia circular específiques que inclouen cicles d’aigua semitancats per al subministrament d’aigua potable a escala urbana i de captació, reutilització d’aigües residuals per a reg en agricultura, recuperació de nutrients de llots de depuradora, recuperació de material de sediments dragats i rehabilitació de terrenys per a la seva reutilització segura en àrees urbanes.

Per assolir aquests objectius, el projecte realitza les accions següents:

  • Desenvolupament de nous mètodes analítics i eines toxicològiques per proporcionar dades sobre substàncies mòbils persistents (PM) (és a dir, PFAS i altres productes químics industrials) en matrius ambientals complexes.
  • Exploració de les fonts i vies ambientals de substàncies PM.
  • Avaluació del destí i de les rutes de transport dins de les diferents rutes de l’EC i avaluació dels impactes de les mesures correctives.
  • Millora de l’avaluació i la gestió dels riscos per a la salut humana derivats de l’aigua potable i els productes agrícoles.
  • Desenvolupament i demostració de tecnologies rendibles i sostenibles per a l’eliminació de substàncies PM de diferents medis.
  • Traducció dels resultats de PROMISCES en una guia per a la gestió eficient i viable de substàncies PM i recomanacions per a la implementació de les polítiques i directives rellevants de la UE.
  • Integració dels resultats en un marc de suport a la presa de decisions que consideri la recuperació de recursos i la reutilització de l’aigua, i recolzi les decisions de gestió de productes químics pel que fa a: les parts interessades i les demandes de la societat, les propietats químiques de les PM, les solucions tècniques per prevenir, mitigar i posar remei a la contaminació industrial i tot el cicle de vida dels productes químics actuals i futurs.

Eurecat participa en el projecte a través de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) i la Unitat d’Applied Artificial Intelligence, liderant dos casos d’estudi del projecte, ubicats a Catalunya, a més de coordinar altres tasques de recerca i desenvolupament. El projecte, coordinat per la Oficina Francesa d’Investigacions Geològiques i Mineres (BRGM), compta amb la participació de 27 socis de 9 països europeus.

Dades generals

Projecte

PROMISCES – Impediment dels químics industrials, mòbils, orgànics i recalcitrants pel desplegament de l’economia circular en el sistema sòl-sediment-aigua

Referència del projecte 

H2020-LC-GD-2020-3 – 101036449

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria LC-GD-8-1-2020 – Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals.

Web del projecte

www.promisces.eu