SYNERGYCOPD EURECAT

Synergy-COPD desenvolupa un conjunt d’eines de gran potencial d’aplicació en la pràctica clínica i la investigació biomèdica amb l’objectiu de mostrar el potencial de la medicina computacional i l’enfocament de la medicina de sistemes, així com millorar el coneixement i comprensió del MPOC.

Amb una visió holística es va desenvolupar el model computacional més complert existent per a simular el transport d’oxigen a l’organisme, i la generació d’espècies reactives d’oxigen. Així mateix, també es van estudiar els diferents factors que determinen la heterogeneïtat de l’MPOC i la seva evolució, tot identificant els riscos de desenvolupar les principals comorbiditats associades, d’acord amb el perfil del malalt.

Com a resultats més destacats del projecte hi ha un entorn de simulació de models computacionals, una base de coneixement de l’MPOC, un Sistema de Suport a la Decisió per a la diagnosi d’MPOC, i un algorisme (patentat) pel control de qualitat del senyal obtingut a partir d’un espiròmetre. Els resultats científics es poden consultar al suplement especial publicat al Journal of Translational Medicine.

Dades generals

Projecte
SYNERGY-COPD – Entorn de modelatge i simulació per a la medicina sistèmica (malaltia pulmonar obstructiva crònica –MPOC– com a cas d’us

Programa i convocatòria
FP7-ICT-270086