Estudi dels hàbits de la població visitant de Barcelona i el seu impacte en la qualitat de vida de la població resident per millorar la gestió de la mobilitat a la ciutat després de la crisi de la COVID-19.

El projecte VISITMOB està basat en un procés de recerca multimetodològica que combina tècniques quantitatives i qualitatives, fent ús de fonts d’informació diverses i complementàries, tals com enquestes a les poblacions residents i visitants, tracking amb dispositius GPS, tallers i grups de discussió, mètodes participatius i entrevistes i anàlisis espacials mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica.

A partir de la informació recopilada, el projecte analitza les diferents mobilitats associades als diversos col·lectius de població visitant que es desplacen per la ciutat de Barcelona, així com la seva interacció amb el medi urbà i les mobilitats de la població resident.

En una actualitat marcada per la necessitat de portar a terme una transició cap a mobilitats més sostenibles i en un context condicionat pels nous reptes i dificultats derivats de la recent pandèmia de la Covid-19, el projecte VISITMOB aporta evidències clau per a informar la política pública a l’hora de dissenyar estratègies i instruments per a la gestió de la mobilitat urbana i la planificació sostenible, a la vegada que genera nou coneixement científic d’impacte internacional en el camp de la mobilitat turística.

Eurecat participa en el projecte VISITMOB a través del seu Departament de Consultoria, encarregat de dissenyar i coordinar el treball de camp associat a la realització dels processos d’enquestació.

Dades generals

Projecte

VISITMOB – Estudi de la mobilitat dels visitants a la ciutat de Barcelona després de la Covid19: anàlisi i orientacions pel foment d’una mobilitat social i ambientalment sostenible

Programa i convocatòria

Projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona i CaixaBank en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023

Web del projecte

www.visitmob.org