Ciències Òmiques

OPTIPROT

2024-04-15T09:47:33+02:00

Xarxa d’excel·lència Cervera per a la innovació de noves fonts de proteïnes per a la generació de diferents aliments, prioritzant els processos de sostenibilitat, l'impacte sobre la salut i les demandes dels consumidors. El projecte OPTIPROT aborda la transició cap a una nutrició més sostenible mitjançant la cerca de noves fonts respectuoses de proteïna alternativa, avaluant tant l'impacte ambiental com la repercussió en la salut humana i optimitzant els reptes tecnològics, socials, culturals i legislatius. Per a aquesta finalitat s’utilitzen tecnologies òmiques (transcriptòmica, epigenòmica, proteòmica i metabolòmica) que, dins el context de l’alimentació i mitjançant l'ús [...]

METROFOOD-EPI

2024-03-05T15:22:53+01:00

Implementació de la fase operativa d’una nova Infraestructura de Recerca Europea (ERIC) per promoure serveis en metrologia d'alt nivell en alimentació i nutrició per millorar la qualitat i la seguretat dels aliments. El projecte METROFOOD-EPI permet que la infraestructura de recerca (RI) METROFOOD esdevingui totalment integrada, legal i operativa, per a la seva implementació completa (METROFOOD ERIC). METROFOOD-RI promou l'excel·lència científica en la qualitat i la seguretat dels aliments, proporcionant serveis de metrologia en alimentació i nutrició a través de diversos camps interdisciplinaris altament connectats al llarg de la cadena de valor dels aliments, com ara [...]

EASYDIGEST

2024-02-01T16:11:49+01:00

Noves estratègies per la millora de la digestibilitat en lleguminoses. El projecte EASYDIGEST investiga i desenvolupa productes alimentaris basats en lleguminoses amb una digestibilitat millorada, a través de l’aplicació de tractaments físics, fermentatius i enzimàtics, mantenint totes les propietats organolèptiques i nutricionals del producte original. La digestibilitat dels llegums depèn de factors externs durant el seu processat, com per exemple la hidratació, cocció o triturat, així com de factors interns lligats a la mateixa composició dels llegums. En aquest sentit, les millores tecnològiques que EASYDIGEST vol aplicar als llegums tenen com a objectiu principal la disminució [...]

HYPIEND

2024-02-01T13:45:33+01:00

Comprensió i prevenció de l'impacte dels disruptors endocrins en l'eix hipotàlem-hipòfisi en poblacions sensibles. El projecte HYPIEND investiga els efectes de l'exposició a múltiples substàncies químiques disruptives endocrines (EDC) en la funció i programació epigenètica de l'eix hipotàlem-hipòfisi (HP) per delinear estratègies d'intervenció per minimitzar l'exposició i les conseqüències en el sistema neuroendocrí durant el període perinatal i preetapes pubertals. Per fer-ho, HYPIEND construeix un marc metodològic de toxicologia computacional aprofitant dades públiques i tècniques d'anàlisi de dades d'última generació per definir patrons de coexposició a l'EDC en la població objectiu. Els patrons resultants s’avaluen en [...]

OBESIMM

2024-01-18T15:42:45+01:00

Investigació de l’impacte de les dietes d'alimentació amb restricció de temps (TRF) en la funció immune de les persones obeses. El projecte OBESIMM se centra en la relació entre l'obesitat, la nutrició i la funció immune. Se sap que les condicions patològiques com l'obesitat poden provocar respostes immunitàries desadaptades, fent que les persones siguin més susceptibles a les infeccions. Tot i que la restricció calòrica severa pot millorar la funció immune, sovint no té adherència a llarg termini. El projecte implica un estudi d'intervenció en individus obesos que se sotmeten a una dieta TRF per entendre [...]

PAS-GRAS

2024-04-19T07:11:21+02:00

Reversió i prevenció de l’obesitat en les poblacions més vulnerables. El projecte PAS-GRAS aborda els principals determinants que contribueixen al risc transgeneracional d'obesitat en les poblacions més vulnerables, incloent infants en etapa prepuberal, adolescents i adults joves, per tal de revertir i prevenir l’obesitat i evitar l’aparició de comorbiditats relacionades. PAS-GRAS determina els hàbits de vida (dieta, activitat física/sedentarisme) i altres factors com salut mental, factors sociofamiliars i ambientals, i característiques genètiques i metabòliques. La integració de totes aquestes dades permetrà valorar el risc de forma individualitzada i dissenyar estratègies d’intervenció nutricional i teràpies per prevenir [...]

OPADE

2024-04-19T06:59:56+02:00

Identificació de biomarcadors clau en el trastorn depressiu major per donar suport al procés de presa de decisions dels professionals sanitaris. El projecte OPADE se centra en l'eix microbiota-cervell, que té un paper important en la salut mental i, en particular, en els trastorns depressius majors (MDD). OPADE estudia la combinació entre genètica, epigenètica, metabolisme, sistema immunitari, microbioma i xarxes inflamatòries per: Establir perfils de pacients per predir i optimitzar l'eficàcia dels antidepressius prescrits amb un augment de la taxa de remissió. Establir la possible correlació entre marcadors inflamatoris, metabolòmica, epigenòmica, genòmica, perfil immune i microbioma [...]

COL_RES

2024-04-19T06:58:28+02:00

Investigació sobre com la microbiota intestinal lluita contra els patògens transmesos pels aliments. La xarxa COL_RES està formada per un grup d’investigadors líder a nivell mundial que investiga els mecanismes pels quals la microbiota intestinal protegeix contra patògens greus transmesos pels aliments (Salmonella, E. coli, Listeria, Citrobacter i Campylobacter). Com a resultat, es conduirà a la identificació de probiòtics de nova generació que puguin protegir contra múltiples agents infecciosos. Mitjançant les adscripcions intersectorials entre la indústria i l’acadèmia, la xarxa ofereix formació d’última generació per a investigadors en fase inicial preparant-los per a la resolució de [...]

Millora de la producció de mel i obtenció de nous productes derivats de la mel amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs

2024-04-19T06:58:34+02:00

Millora de la immunitat de les abelles i de la producció de mel gràcies a la suplementació d’aliments basats en fongs. Aquest projecte investiga noves fonts d’alimentació per a les abelles que els permeti millorar el seu sistema immunitari, impulsant en paral·lel nous productes en base mel mitjançant la utilització d’extractes de fongs. Concretament, el projecte desenvolupa els següents productes: Dos aliments sòlids per a les abelles basats en extractes de fongs per potenciar el seu sistema immunitari, incrementant així les seves defenses enfront de malalties. Dues mels millorades amb aquests aliments, enriquides amb compostos presents [...]

SafeCREW

2024-04-19T06:53:50+02:00

Investigació de subproductes de desinfecció desconeguts fins ara i caracterització exhaustiva de la formació dels ja coneguts. Amb els resultats, es desenvoluparan mètodes comercials per quantificar i reduir aquests subproductes per tal d'evitar els efectes negatius sobre la salut humana. Durant el projecte es treballen tres casos d’estudi per impulsar la caracterització de la qualitat de l'aigua, desenvolupar nous mètodes de tractament i millorar la gestió de les xarxes de distribució d'aigua per mantenir una alta qualitat de l'aigua potable. Això inclou tots els processos, des de la font d’aigua, passant pel tractament i fins a la [...]

Desenvolupament de combinacions altament biodisponibles a base de polifenols per a prevenir i tractar l’estrès oxidatiu i el dany a l’ADN cel·lular de diferents etiologies

2023-03-15T13:50:36+01:00

Desenvolupament de nous cocristalls de polifenols amb una elevada biodisponibilitat i avaluació dels efectes protectors de la seva combinació enfront de l’estrès oxidatiu en exposició a radiacions i a l’exercici físic. L’estrès oxidatiu és causat per un desequilibri entre la generació d’espècies reactives d’oxigen (ROS, per les seves sigles en anglès) i la defensa antioxidant, podent arribar a causar importants efectes nocius a les cèl·lules, teixits i òrgans. Estudiar i tractar l’estrès oxidatiu és necessari, ja que la producció excessiva de ROS es desencadena en algunes de les activitats diàries o periòdiques, com l’exposició a radiació [...]

MICROGUT

2022-11-23T10:12:59+01:00

Investigació de la qualitat nutricional i la interacció amb la microbiota de noves alternatives proteiques mitjançant la combinació de noves tecnologies de digestió dinàmica i modelatge intestinal Organ-on-Chip (OOC). El projecte MICROGUT té com a objectiu investigar l'aplicació de noves tecnologies d'OOC per a la recreació del microambient del còlon humà, incloent-hi la microbiota i la interacció amb el component cel·lular i molecular de l'epiteli, optimitzant sistemes de digestió dinàmica per recrear les condicions bioquímiques in vitro, microestructura i fluídica dels tres trams diferenciats de l'intestí prim (duodè, jejú i ili). MICROGUT explorarà les propietats tecnofuncionals [...]

LIFE MySOIL

2023-05-11T15:31:44+02:00

Millores de la tecnologia de micoremediació per a la valorització de sòls contaminats. El projecte LIFE MySOIL desenvolupa una tecnologia competitiva i innovadora per demostrar la viabilitat de la micoremediació a escala real. La micoremediació és un tipus de bioremediació que utilitza inòculs de fongs per a degradar (o acumular) contaminants. L’avantatge principal de la micoremediació és que conserva els avantatges dels tractaments de bioremediació, inclosos els baixos costos econòmics, socials i mediambientals, al mateix temps que augmenta les eficiències d'eliminació fins a xifres similars a les de la desorció tèrmica. Tot i que la micorremediació és [...]

EMAPS-CARDIO

2021-11-02T12:34:59+01:00

Desenvolupament d'una nova plataforma per al creixement i la maduració de microteixits cardíacs per a models organotípics de tipus adult en estats sans i malalts. El projecte EMAPS-Cardio proposa nous models de microteixits cardíacs realistes que poden ajudar a avançar en la comprensió de diverses malalties cardíaques, com ara atacs de cor i accidents cerebrovasculars, mentre s'esforcen per ser prou precisos per detectar la potència dels medicaments en teixits sans i malalts. Actualment, les malalties cardiovasculars representen el 45% de les morts a Europa i s'estima que a l'economia de la UE costen 210.000 milions d'euros [...]

ALTERNATIVE

2021-11-22T09:35:57+01:00

Desenvolupament d’una plataforma innovadora basada en un model de teixit cardíac envellit per avaluar la toxicologia ambiental de mescles de químics. El projecte ALTERNATIVE desenvolupa una plataforma in vitro amb l'objectiu de cultivar un teixit cardíac humà funcional en 3D per avaluar la cardiotoxicitat de compostos químics i l'impacte de substàncies tòxiques a la població, especialment en ancians i persones amb malalties cròniques. La nova plataforma desenvolupada permetrà als reguladors i la indústria identificar, quantificar i prevenir exposicions cardiotòxiques a productes químics industrials i farmacèutics de manera rendible. Addicionalment, la implementació de models computacionals permet a [...]

Go to Top