Simulació

Investigació i desenvolupament en nous sistemes constructius offsite

2022-11-15T11:49:37+01:00

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar quatre solucions (fotovoltaica, cinètica, lumínica i ombrejat actiu) que s'integren al sistema innovador de cobriment de façanes desenvolupat per l'empresa DENVELOPS. La solució lumínica consisteix en l’ús de panells lumínics unitaris de 200x300mm que integren llums LED (baixa potència) i silicona per difuminar el llum, eliminant l’efecte puntual del LED. El color es controla i s’aconsegueixen efectes lumínics estètics. Pel que fa a la solució fotovoltaica, consta de panells unitaris de 200x800mm, amb quatre cel·les fotovoltaiques per panell. Els cables i connexions són invisibles, estan integrats al panell fotovoltaic, [...]

PREDIVIA

2019-11-27T12:20:52+01:00

Sistema de detecció i diagnòstic de fallades mecàniques basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu de sistemes de desviació ferroviària. Predivia ha desenvolupat tecnologies que permeten detectar i monitoritzar fallades i esquerdes incipients en elements crítics de la infraestructura ferroviària, així com realitzar un pronòstic de l’evolució d’aquestes, possibilitant la predicció de la fractura del component una vegada es detecti la presència d’una esquerda. La innovació de Predivia permet realitzar una supervisió contínua d’aquest tipus d’elements, aportant un augment substancial de la seguretat de la infraestructura, així com una reducció dels costos d’operació i manteniment, [...]

METALDIS

2019-04-01T09:44:00+02:00

Noves formulacions de pols prebarrejada de fabricació pròpia en materials amb base de ferro per a l'ús en la indústria pulvimetal·lúrgica. El projecte METALDIS desenvolupa una nova estratègia de mesclat industrial en via humida de pols metàl·lica per a la seva implementació a nivell semiindustrial en la cadena de producció de peces per premsatge i sinteritzat per a components estructurals i magnètics destinats principalment al sector de l'automoció, i també per al desenvolupament de nous aliatges per atomització centrífuga de pols. METALDIS, liderat pel grup d'empreses AMES, compta amb la participació de l'Institut de Ceràmica i [...]

VECOTER

2019-09-02T13:21:25+02:00

Modelització i simulació de vehicles compactes per al sector de la construcció dotats amb una gestió tèrmica optimitzada dels elements refrigeradors del motor. El projecte VECOTER fa servir la simulació numèrica integral CFD per aconseguir un nivell realista mitjançant l'acoblament de diferències físiques i l'ajustament i la validació amb paràmetres obtinguts mitjançant proves d'entorn real, un tipus de modelització molt complexa que fins ara no s'havia aplicat en vehicles compactes per a la construcció. La modelització, la principal innovació tecnològica que sustenta el projecte, permetrà un disseny, una selecció i un dimensionament correctes dels elements implicats [...]

AVINT

2020-12-04T10:48:31+01:00

El projecte AVINT vol desenvolupar i implementar una aplicació per predir la rugositat i acabat superficial de peces mecanitzades per una integritat superficial òptima. Addicionalment, el projecte permetrà l’obtenció de nous productes i peces amb valor afegir com eines de mecanitzat, recobriments per eines i lubricants/refrigerants. El projecte concentra la seva activitat en l’optimització de l’eficiència de processos de mecanitzat metàl·lic, aplicant eines de simulació i optimització i aprenentatge automàtic per a una major optimització del control de la qualitat i integritat superficial dels components. AVINT és un projecte de la Comunitat Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT amb [...]

CATESIM

2019-09-02T13:13:23+02:00

Nous cables d'alta i mitjana tensió dissenyats per simulació amb espessors de coberta i pantalla, que són més resistents a l'impacte i a la torsió. El projecte CATESIM ha fet servir tècniques de simulació numèrica avançades per modelitzar els contactes entre les capes del cable i el comportament no lineal dels nous materials. La modelització ha permès el disseny de cables resistents al col·lapse plàstic de la pantalla durant el bobinatge i la instal·lació del cable, i n'assegura la impermeabilitat a l'aigua i una gran resistència. El projecte, liderat per General Cable, ha comptat amb la [...]

BEA

2019-04-01T10:08:24+02:00

Sistema de supervisió intel·ligent per al manteniment predictiu dels elements crítics de bogis basat en el processament de les emissions acústiques. El projecte BEA ha desenvolupat eines per a la detecció, la localització i el diagnòstic de fissures en estat incipient dels components crítics de bogis, com ara els eixos i la banda de rodolament de les rodes, i també per a la predicció de l’evolució de la fractura un cop s’ha detectat. Els bogis, estructures rodants sobre les quals descansen els vagons de ferrocarrils i locomotores actuals, consten d’una plataforma de dos o tres eixos [...]

FAMPAI

2020-12-04T10:52:16+01:00

El projecte FAMPAI desenvolupa i fabrica, mitjançant processos avançats, materials en pols de caràcter metàl·lic, intermetàl·lic i ceràmic, d’estructura cristallina i amorfa, per aplicacions industrials. El projecte es focalitza en el del conformat de peces mitjançant pulvimetal·lúrgia i en el del tractament i funcionalització de superfícies mitjançant recobriments depositats per projecció. El projecte FAMPAI ha de permetre fabricar i aplicar aquests materials en pols, buscant que Catalunya es converteixi en un referent a nivell internacional en la producció de pols d’alt valor afegit. Eurecat ha participat en el projecte a través de les seves unitats tecnològiques [...]

REFER

2019-06-19T07:44:13+02:00

El projecte REFER (Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació) fomenta la reducció de la despesa i la millora en l’eficiència energètica dels edificis residencials i de serveis, monitoritzant i optimitzant els sistemes de climatització d’edificis residencials i, per altra banda, incorporant sistemes de gestió de l’energia intel·ligents i interoperables i noves solucions innovadores de generació i emmagatzematge d’energia renovable en edificis de serveis. Durant el projecte, s’han implementat sistemes de mesura, de generació i emmagatzematge d’energia i s’han desenvolupat més de 17 productes que atorguen flexibilitat energètica als edificis en rehabilitació, tant a nivell [...]

BIM4

2019-09-03T11:04:10+02:00

El projecte BIM4 té l’objectiu d’utilitzar la metodologia BIM per a la inclusió d’un nou sistema per millorar la seguretat durant la construcció d’edificis i infraestructures. El projecte desenvoluparà una tecnologia que permetrà monitorar contínuament els treballadors, els equips de protecció col·lectiva i les màquines utilitzades en la construcció de l'obra i els connectarà amb un sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals amb indicadors d’aparició de riscos derivats dels seus escenaris de feina. BIM4 està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración. Dades generals Projecte BIM4 [...]

NATURE4CITIES

2019-12-17T11:54:50+01:00

NATURE4CITIES és un projecte de recerca i innovació, que té com a objectiu la creació d'una Plataforma de Referència per a Solucions Basades en la Naturalesa (SBN). Aquesta ofereix solucions tècniques, mètodes i eines que busquen facilitar la presa de decisions en la planificació urbana, abordant els desafiaments ambientals, socials i econòmics de les ciutats. El projecte treballa per portar la naturalesa de nou a la innovació, la planificació i l'aplicació del pensament avançat. Aquest nou enfocament tècnic i de governabilitat implica models de col·laboració impulsats per ciutadans, investigadors, responsables polítics i líders de la indústria, [...]

GEOMOVE

2019-09-02T08:59:20+02:00

Actualment, els robots estan sent molt utilitzats per al transport de mercaderies en magatzems i escenaris logístics. En alguns d'ells, com en la indústria aeronàutica, el pes dels components requereix AGV (Vehicles de Guiatge Automàtic) potents per dur a terme la tasca. A més, la dimensió d'alguns components requereix més d'un robot per dur a terme la tasca, com ara el transport d'una ala d'avió. Les solucions comercials actuals uneixen mecànicament dos robots, tècnica funcional però que limita la mida de l’objecte que es vol transportar. En el projecte GEOMOVE, s’ha anat més enllà de l'estat de [...]

PREVIEW

2021-02-03T10:28:32+01:00

El projecte PREVIEW (PREdictive System to Recommend Injection Mould setup) té com a objectiu proporcionar mecanismes de control de procés a la indústria d'injecció en motlles per aconseguir reduir el temps de configuració de motlle i el consum energètic i de material de rebuig, així com augmentar la productivitat a causa de la flexibilitat del procés. PREVIEW desenvolupa un sistema universal d’adquisició de paràmetres de motlle, una xarxa robusta de comunicacions per monitorar en temps reals els paràmetres de procés i dissenyada per treballar en exigents entorns industrials i un sistema predictiu avançat centralitzat al núvol [...]

Go to Top