ENERGIA

Eurecat posa el seu coneixement i tecnologies col·laborant amb empreses que formen part de la cadena de valor del sector energètic per desenvolupar nous productes, processos i solucions innovadores

  Si us plau, deixa'ns les teves dades de contacte i rebràs el catàleg directament a la teva bústia.

   

  Contacte

  Joan Recasens

  Responsable de Desenvolupament de Negoci – Energia

  Tel. +34 628 84 85 68
  joan.recasens[at]eurecat.org

  jesus boschmonart eurecat

  Jesús Boschmonart

  Head of Business Development – Equip Green Cities & Industries

  Tel. +34 682 930 194
  jesus.boschmonart[at]eurecat.org

  Des del sector d’Energia d’Eurecat ens posicionem com un soci estratègic especialitzat en diferents àmbits del sector energètic: des de la generació fins al seu consum final. Augmentem els indicadors de productivitat a través de la realització de projectes d’R+D+i aplicats a la transferència de coneixement per tal d’innovar en materials, processos, productes o solucions tecnològiques

  Serveis

  Energies renovables

  • Energia solar fotovoltaica: disseny, optimització i caracterització de sistemes

  • Energia solar tèrmica: disseny, optimització i caracterització de sistemes solars tèrmics, així com desenvolupament de sistemes de concentració solar per a la producció d’energia tèrmica

  • Energia eòlica: simulació i optimització de l’eficiència dels sistemes d’energia eòlica, així com caracterització i disseny de components i infraestructures

  • Predicció generació energia i hibridació d’energia

  Descarbonització i biocombustibles

  • Investigació en tecnologies de captura, emmagatzematge i utilització del diòxid de carboni per a la producció de combustibles i altres aplicacions

  • Biomassa i biocombustibles: tecnologies per la producció de biocombustibles a partir de diferents fonts materials; biomassa, residus agrícoles, residus orgànics entre altres

  • Optimització de processos de combustió, piròlisi i gasificació per a la producció de biocombustibles sòlids, líquids o gasosos renovables

  • Desenvolupament de tecnologies d’emmagatzematge i gestió d’energia: ús de bateries

  Hidrogen verd

  • Producció d’hidrogen amb l’ús de tecnologies avançades, com ara l’electròlisi, plasma, gasificació de residus, etc

  • Transformació de l’hidrogen, disseny i implementació de reactors

  • Infraestructures d’emmagatzematge i transport d’hidrogen: piles de combustible, modelització de sistema, desenvolupament de recobriments, estudis de fragilització, sensors autònoms impresos

  • Estudis d’utilització d’hidrogen per a la indústria i el transport, per a diferents aplicacions, com ara la producció d’energia elèctrica, calefacció i refrigeració, mobilitat, industria pesada, etc

  Emmagatzematge d’energia a ciutats

  • Estudis preliminars i benchmarking entre diferents models de bateries

  • Desenvolupament i validació de bateries; testeig i assajos de bateries: caracterització, ciclatge i seguretat

  • Anàlisi del comportament de la bateria sota diferents condicions: cicles reals, estudis d’envelliment, intensitats de càrrega i seguretat

  • Modelat i simulació del comportament termoquímic de la bateria per donar suport en el disseny de la refrigeració

  • Battery second life: estat de salut d’una bateria per a donar-li noves aplicacions i/o funcionalitats

  • Reciclatge de bateries i recuperació de matèries crítiques

  Gestió intel·ligent de l’energia i l’eficiència energètica

  • Gestió i control òptim de l’energia en edificis i instal·lacions, així com en la millora de l’eficiència energètica en processos industrials

  • Caracterització i predicció de l’operació d’instal·lacions d’energies renovables

  • Optimització i control de l’operació dels equips de generació de fred i calor

  • Intel·ligència artificial per al processat d’informació de planta i infraestructures energètiques

  • Diagnòstic i detecció de desviacions, generació d’alarmes, càlcul de vida romanent en instal·lacions

  • Manteniment predictiu d’instal·lacions energètiques

  • Eficiència energètica en edificis i NZEB (Nearly Zero Energy Buildings)

  • Implementació de BMS (Building Management System)

  Caracterització, simulació i disseny d’equips d’energia

  • Disseny i optimització de components per l’energia renovable

  • Caracterització i testeig d’equips i sistemes de baixa potència (<10kWth)

  • Disseny tèrmic i mecànic d’equips i sistemes tèrmics (bescanviadors de calor, emmagatzematge tèrmic i termoquímic, PCM)

  • Simulació avançada de processos de transferència de calor, massa i dinàmica de fluids (CFD)

  Gestió de xarxes i equips elèctrics

  • Modelatge i predicció de demandes energètiques

  • Disseny i validació d’estratègies d’operació de micro-xarxes

  • Caracterització del comportament energètic i de l’operació dels diferents components d’una micro-xarxa

  • Disseny òptim de sistemes de producció energètica complexos i flexibilitat (múltiples energies, múltiples equips, múltiples demandes, energies renovables)

  • Desenvolupament de sistemes de gestió energètica per a la minimització de costos d’operació d’infraestructures energètiques

  • Estudis d’immunitat d’equips a pertorbacions i alteracions a la xarxa

  Robotització per a la inspecció

  • Robots autònoms i drons per a la monitorització i inspecció d’infraestructures: xarxes de distribució, plantes solars, parcs eòlics, eòlica off-shore

  • Integració de solucions avançades per a l’automatització de tasques industrials

  Avaluació de la sostenibilitat

  • Estudis de viabilitat tècnica, econòmica y ambiental en el desenvolupament i posada al mercat de nous materials, productes o processos

  • Mètrica de sostenibilitat: Anàlisi del cicle de vida (ACV), petjades ambientals, petjada de carboni, petjada hídrica, declaracions ambientals de producte (DAP)

  • Anàlisi de risc químic: salut humana i ecosistemes

  • Validació de noves metodologies d’avaluació de l’impacte ambiental de contaminants

  • Ecodisseny de productes i processos

  Consultoria tecnològica d’innovació i formació sectorial

  • Vigilància tecnològica, antenes de tendències sectorials i intel·ligència competitiva

  • Estratègia d’innovació: Lean management, Roadmaps industria 4.0, Roadmap Economia Circular

  • Estudis de propietat intel·lectual/industrial

  • Formació especialitzada: industria 4.0, economia circular, robòtica

  Equipaments

  Laboratori de sostenibilitat

  Laboratori de bateries

  Projectes destacats

  SOLARADAPT

  Gestió activa i intel·ligent d’energia solar fotovoltaica i el consum local en xarxes elèctriques flexibles

  L’objectiu general del projecte és la recerca i desenvolupament de noves estratègies de gestió i distribució que permetin la integració de l’energia solar fotovoltaica dins del sistema energètic

  SMP SOLAR

  Gestió eficient i modelatge de plantes solars a Xile

  El projecte SMP SOLAR de Eurecat a Xile és una iniciativa que té com a objectiu desenvolupar una solució innovadora per a la gestió eficient de plantes solars fotovoltaiques

  GEOFIT

  Desenvolupament de sistemes i tecnologies innovadores per promoure l’ús d’energies renovables

  El projecte GEOFIT desenvolupa sistemes geotèrmics innovadors i optimitzats amb l’objectiu de promoure l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica al sector de la construcció (principalment en rehabilitació) així com implementar mètodes avançats d’inspecció l’obra basats en un enfocament multidisciplinari

  PREDALIN

  Desenvolupament d’un nou sistema de manteniment predictiu intel·ligent per a l’enllumenat públic de ciutats

  El sistema utilitza algoritmes d’Intel·ligència Artificial i analítica avançada de dades per a integrar múltiples fonts d’informació en temps real, generant recomanacions predictives i optimitzant les tasques de manteniment segons criteris d’acompliment, costos i localització

  IDARIA

  Demostració de l’ús del carbó vegetal en el tractament de purins per a millorar el seu valor com a fertilitzant

  Els objectius específics del projecte inclouen l’estudi de processos d’activació del biochar per augmentar la seva capacitat d’adsorció així com desenvolupar i validar una nova aplicació per a millorar el seu valor com a fertilitzant i eliminar l’amoni del purí, que pot ser tòxic en processos de digestió anaeròbia

  Projectes europeus

  hacdos

  Hacdos

  Helix

  Solieva

  Low Up

  Sphere

  Notícies del sector