Eurecat facilita a les empreses les eines tecnològiques basades en la química que permetin millorar la seva competitivitat en tots els processos productius i de producte.

Contacte

eva fite eurecat

Eva Fité

Cap de Negocis de Manufacturing

Tel. +34 639 320 461
eva.fite[at]eurecat.org

Pablo Ramos

Desenvolupador de Negoci del Mercat Química

Tel. +34 650 424 092
pablo.ramos[at]eurecat.org

Eurecat és el soci preferent per a moltes empreses per a la creació de valor en tots els àmbits de la química.

Les nostres capacitats científiques i tecnològiques diferencials permeten dissenyar solucions que ajuden als nostres clients a incrementar la productivitat dels processos, a millorar o substituir productes i materials, i a incorporar materials avançats en els seus productes.

Offering

Serveis que ofereix Eurecat a les empreses de la química:

desenvolupament de catalitzadors eurecat

Desenvolupament de catalitzadors per a la transformació de recursos i obtenció de productes de valor afegit

Eurecat aporta solucions a la situació energètica actual i a la necessitat de la indústria química d’obtenir productes energètics de manera sostenible i a valoritzar productes secundaris per a transformar-los en productes d’alt valor afegit.

 • Valorització de tecnologies per a combustibles líquids.
 • Productes derivats de la transformació de diòxid de carboni (CO2).
 • Catalitzadors per a la valorització de matèries primeres industrials.
 • Catalitzadors per a la producció de compostos de química fina.

tecnologia de membranes i encapsulació eurecat

Tecnologia de membranes i encapsulació

Eurecat col·labora amb empreses per a la preparació  i caracterització de diferents tipus de membranes i de càpsules (disseny de membrana a la carta, incloent-hi la síntesi dels materials, la selecció i l’ús de membranes comercials, si n’hi ha d’adients) per dissenyar o assistir en processos d’enginyeria amb membranes de separació, optimització del fouling, la caracterització morfològica, el disseny de mòduls de membrana i la simulació i optimització processos específics, entre d’altres.

 • Tecnologia de materials avançats.
 • Membranes i encapsulació.
 • Encapsulació.

Analítica i qualitat de l'aire eurecat

Desenvolupament de mètodes analítics per tècniques cromatogràfiques: impacte ambiental i qualitat de l’aire

Eurecat ha desenvolupat mètodes sensibles, selectius i sostenibles amb el medi ambient per determinar contaminants orgànics emergents en aigües, sediments/llots, aire i biota del nostre entorn, utilitzant les tècniques d’última generació tant d’extracció com de separació. Els serveis que ofereix són:

 • Assessorament tècnic en el camp de la química analítica.
 • Desenvolupament de mètodes analítics segons demanda.
 • Optimització i validació de mètodes cromatogràfics.
 • Anàlisi de mostres mediambientals, especialment mostres d’aire.
 • Monitorització de la qualitat de l’aire.

Dins d’aquest àmbit, Eurecat treballa en el disseny de sistemes de gestió de la contaminació odorífera mitjançant projectes de ciència ciutadana.

sintesi eurecat

Síntesi i caracterització de materials polimèrics

Eurecat participa amb empreses en la cerca de nous processos de síntesi de polímers més sostenibles pel medi ambient. Això inclou la síntesi de monòmers de fonts renovables, processos de curat i polimerització més sostenibles i disseny de materials polimèrics d’origen natural o comercial d’acord amb les exigències de les empreses. També intervé en processos de millora de producte i millora de procés en materials polimèrics.

 • Síntesi de polímers termoestables i termoplàstics.
 • Obtenció de monòmers procedents de fonts renovables.
 • Processos i materials més sostenibles amb el medi ambient.
 • Optimització de propietats dels polímers.

OCA-WAS, l’organisme de control d’Eurecat acreditat segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 a l’àmbit d’accidents greus

Eurecat posa al servei de les empreses l’organisme de control OCA-WAS per donar suport a l’activitat professional de les empreses a través de l’evaluació d’informes de seguretat (IS) i informes d’Anàlisi Quantativa de Risc (AQR).

Disposem dels mitjans tècnics necessaris per prevenir accidents amb substàncies perilloses limitant així les seves conseqüències sobre la salut humana i el medi ambient.

Infraestructura

Reactors químics per a l’avaluació de catalitzadors: multireactors batch i reactor continu fixed-bed acoblat a cromatografia de gasos amb detector de masses.

Reactors químics per avaluació de catalitzadors eurecat
Reactors químics per avaluació de catalitzadors eurecat
Reactors químics per avaluació de catalitzadors eurecat
Reactors químics per avaluació de catalitzadors eurecat

Casos d’èxit

total eurecat

Total.

Preparació de catalitzadors per la preparació de fuels a partir de CO/H2 (procés Fischer-Tropsch), i hidrogenació selectiva de compostos insaturats generats en l’obtenció d’etilè mitjançant el craqueig de petroli. Els resultats han permès la realització de dues tesis doctorals i han estat publicats en revistes científiques i/o patentats.

repsol eurecat

Repsol

Preparació de catalitzadors per a la preparació de carbonats cíclics i policarbonats a partir de diòxid carboni (CO2). Cal destacar que els policarbonats generats presentàvem un pes molecular elevat. Els resultats han estat publicats en revistes científiques i/o patentats.

iff eurecat

International Flavors & Fragances

Preparació de catalitzadors per a la producció de compostos de química fina precursors de fragàncies. Aquests compostos s’han obtingut a partir de la reacció de telomerització d’isoprè amb diferents nucleòfils. Els resultats han permès la realització d’una tesi doctoral estat publicats en revistes científiques i/o patentats.

Projectes

bizeolcat eurecat

H2020-SPIRE / 2019-2023; ID: 814671; Title: “Bifunctional Zeolite based Catalysts and Innovative process for Sustainable Hydrocarbon Transformation”

terra eurecat

H2020-SPIRE / 2015-2019; ID: 677471; Title: “Tandem Electrocatalytic Reactor for energy/Resource efficiency And process intensification”

eco2co2 eurecat

FP7-NMP / 2012 – 2015; ID: 309701; Title: “Eco-friendly biorefinery fine chemicals from CO2 photo-catalytic reduction”

smartmen eurecat

Notícies del sector