• La convocatòria 2024 ofereix contractes predoctorals a Eurecat.

  • La presentació de les candidatures es pot realitzar a través del web d’Eurecat al llarg de tot 2024.

  • El programa porta el nom del Dr. Vicente López Martínez per la seva aportació al sistema català d’innovació.

El centre tecnològic Eurecat llança la 5a edició el programa “Vicente López” destinat al foment de la realització de tesis doctorals a les seves àrees industrial, digital i biotecnològica, amb la finalitat d’augmentar el coneixement científic en aquests àmbits i afavorir així la transferència tecnològica a la indústria.

Convocatòria:

Novetat! La convocatòria ofereix diverses places al llarg de tot 2024 de contractes predoctorals a Eurecat, vinculats a la realització de tesis doctorals i amb dedicació a temps complet. Les convocatòries s’aniran publicant de forma regular al web.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds seguiran el procediment indicat a les vacants disponibles i a les bases de la convocatòria.

Procediment de selecció:

La selecció de les candidatures la durà a terme una comissió constituïda a l’efecte per a cada plaça vacant, i que estarà formada per les persones directores de la tesi vinculada a la plaça vacant, el/la cap de la Unitat Tecnològica d’Eurecat de l’àmbit de coneixement de la tesi i una tècnica de selecció del departament de recursos humans d’Eurecat.

Les comissions proposaran l’assignació de les places prenent en consideració com a criteri prioritari l’expedient de les persones sol·licitants i la seva adequació a l’àmbit de coneixement en el que caldrà realitzar la tesi doctoral. Les persones membres de la comissió tindran una entrevista personal amb les persones pre-seleccionades.

Les comissions acordaran una llista prioritzada amb la relació de les persones sol·licitants que hagin resultat valorades positivament i totes les sol·licituds rebudes tindran resposta de l’acceptació o no de la seva candidatura al programa.

Beques:

Requisits per participar en el programa:

Podran presentar sol·licitud totes aquelles persones que estiguin en disposició d’iniciar un programa oficial de doctorat d’acord amb la normativa vigent. En aquest sentit, les persones sol·licitants han d’estar en possessió d’un grau i d’un màster universitari, sent títols oficials espanyols o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a doctorat i han d’haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials dels quals almenys 60, han de ser de nivell de màster.

També podran presentar sol·licitud aquelles persones que estiguin matriculades en un màster universitari oficial que els hi permeti accedir al doctorat el curs 2023 – 2024. Totes les persones sol·licitants han d’acreditar un bon nivell d’anglès.

Respecte de les persones seleccionades que no disposin de nacionalitat espanyola i permís de treball, es tramitarà l’autorització pertinent perquè puguin ser contractades. Amb aquesta finalitat serà necessari que es reuneixin els requisits establerts per la llei per poder tenir accés a aquest permís.

Les persones contractades hauran de residir a Catalunya al llarg de la durada del programa per tal de participar en el mateix de forma presencial a les instal·lacions d’Eurecat, exceptuant les estades de col·laboració en altres universitats o centres de recerca que puguin ser d’interès per a l’elaboració de la seva tesi.

Vicente López Eurecat

Dr. Vicente López

El programa porta el nom del doctor Vicente López Martínez per la seva aportació al sistema català d’innovació, on va treballar intensament promovent els vincles entre les universitats, els centres tecnològics i les empreses. Vicente López va ser fundador del Centre Tecnològic Barcelona Media, avui integrat a Eurecat, i va excel·lir com investigador, gestor i emprenedor.

Biografia del doctor Vicente López

Vicente López Martínez (1954 – 2012) va ser un gran promotor de la innovació a Catalunya apostant per la investigació aplicada basada en el model Universitats – Centre Tecnològics – Empreses. Va ser fundador del Centre Tecnològic Barcelona Media, avui dia integrat al Centre Tecnològic Eurecat. Inicialment va actuar com a director general i més tard com a vicepresident executiu del Centre. Va ser, també, vice-president de la Federació de Centres Tecnològics FEDIT.

Llicenciat en Ciències Químiques, va obtenir el doctorat en Química Quàntica per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Es va mantenir actiu com a investigador al llarg de la seva vida professional, compaginant aquesta activitat amb les de gestor i emprenedor. Va ser investigador al Institut Tecnològic de Califòrnia (CALTECH), professor titular al Departament de Física Química de la UAM, investigador i més tard director tècnic de l’Institut d’Enginyeria del Coneixement (IIC) de la UAM, catedràtic en el Departament de Ciències de la Computació de la UAM i al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, publicant més de 50 articles científics.

Com a emprenedor i innovador, en Vicente va crear i posar en marxa dues empreses tecnològiques per al grup Prisa: Proel (publicitat electrònica) i Inicia Comunicacions (proveïdora de serveis d’internet i portals). Co-fundador i més tard membre del comitè de direcció de Raditech, una empresa proveïdora de serveis i productes de recerca a Internet, fou membre del consell de Telefónica i va  fundar  immSound, una empresa proveïdora de productes de so immersiu, on va actuar com a CEO i President.  Immsound va ser, posteriorment, adquirida per Dolby.

Vicente, a més de ser una persona carismàtica posseïa un gran sentit humanista que aplicava en les seves diverses activitats. Va saber guiar Barcelona Media amb compromís, visió i treball constant des dels seus començaments i des d’allà va donar suport i impuls al model de Centre Tecnològic com a punt de trobada entre les Universitats i Centres d’Investigació i les Empreses, fent de pont entre la recerca bàsica i les aplicacions industrials.