Disclaimer GRPD Eurecat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació sobre Protecció de Dades:

• Responsable:
FUNDACIÓ EURECAT
G66210345
Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
legal@eurecat.org
Dades del delegat de protecció de dades:
dpo@eurecat.org
• Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la seva participació en aquesta activitat.
• Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat per a aquesta activitat.
• Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
• Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable o a l’adreça de correu electrònic 
legal@eurecat.org
• Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

FUNDACIÓ EURECAT l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.