POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Informació inicial

FUNDACIÓ EURECAT considera que la seva informació personal és molt important. Per aquest motiu, la tractem d’una manera confidencial i segura. Ens comprometem a garantir la privacitat de les dades personals en tot moment i a no recavar informació innecessària.

Per accedir a la nostra web no ha de registrar-te prèviament. En el cas que necessiti més informació, pot contactar amb nosaltres a través del formulari que pot trobar a la nostra pàgina web, sempre i quan estigui d’acord amb la nostra política de privacitat, la qual haurà d’acceptar per deixar constància del seu consentiment exprés acceptant el tractament de dades amb les finalitats indicades.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals,  li facilitem la informació del tractament de les seves dades a través de la Present Política de Privacitat.

2. Qui tracta les dades?

Identidad: FUNDACIÓ EURECAT (“Eurecat”)

NIF: G66210345

Domicilio: Parc Tecnològic del Vallès. Avinguda Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès

Correu electrònic legal: legal@eurecat.org

Telèfon: + 34 93 238 14 00

3. Delegat de Protecció de Dades

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

4. Quines dades recopilem, per a quines finalitats, i durant quant temps?

Tractament de dades Finalitat i legitimació Període de conservació
Formulari contacte Donar resposta a sol·licituds i consultes realitzades per l’usuari, sent la legitimació del tractament el consentiment exprés d’acord amb l’article 6.1.a) del RGPD. Les dades recavades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recavades i, en tot cas, per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.
Tramesa de comunicacions informatives de l’entitat i Newsletter Subscripció a informació, promocions i ofertes de l’entitat, essent la legitimació del tractament el consentiment exprés d’ acord amb l’ art. 6.1.a) del RPGD Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la Newsletter o fins que l’ interessat exercici el dret d’ oposició o supressió de les dades. En tot cas, es podran conservar per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat
Gestió del correu electrònic Donar resposta a consultes rebudes, així com gestionar la relació comercial o professional, sent la base jurídica relació contractual entre el Responsable del Tractament i l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.b) del RGPD Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades i, en tot cas, per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.
CV Atendre les sol·licituds per formar part dels processos de selecció de l’entitat. El tractament de les dades personals per a aquesta finalitat queda legitimada per l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat, de conformitat amb el que estableix l’art. 6.1.b) del RGPD Les dades no es conservaran més temps del necessari per als que han estat recavades, llevat que existeixi una obligació legal. En aquest cas, es conservaran durant un termini màxim d’ un any.
Participació en projectes/estudis Tramitar la valoració de la seva participació en el projecte en el qual s’ ha inscrit, essent la legitimació del tractament el consentiment exprés d’ acord amb l’ art. 6.1.a) del RPGD Les dades es conservaran durant el temps de valoració de la participació en el projecte. Un cop finalitzada la valoració, es suprimiran. En tot cas es podran conservar per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts a la normativa corresponent.
Activitats, jornades y esdeveniments Gestionar la inscripció per a participar a les activitats, jornades i esdeveniment, sent la legitimació del tractament el consentiment exprés, d’acord amb l’art. 6.1.a) del RPGD Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la que van ser recavades i, en tot cas, per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts a la normativa corresponent
Formació Gestionar la formalització de la inscripció a la formació, a través del formulari habilitat a tal efecte, sent la legitimació del tractament el consentiment exprés, d’acord amb l’art. 6.1.a) del RPGD Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la que van ser recavades i, en tot cas, per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts a la normativa corresponent
Sol·licitud de pressupost Donar resposta a la seva sol·licitud de pressupost, sent la legitimació del tractament el consentiment exprés, d’acord amb l’art. 6.1.a) del RPGD Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la que van ser recavades i, en tot cas, per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts a la normativa corresponent

5. A qui es comunicaran les dades?

Excepte la subjecció a una normativa que per imperatiu legal ens obligui a cedir les teves dades personals, o bé ens doni el seu consentiment exprés, no cedirem les seves dades personals a tercers. En el cas de que les dades es cedissin a col·laboradors, patrocinadors, etc. d’activitats d’Eurecat, es sol·licitarà el seu consentiment exprés en el moment de la inscripció.

 6. Es realitzen transferències internacionals de dades?

No es realitzen Transferència Internacionals de dades a països no membres de la Unió Europea.

7. Quins drets tens com a usuari i com pots exercir-los?

    7.1 Dret d’ accés

Com a usuari, pot demanar-nos que li expliquem què fem amb les seves dades personals.

A més, pot sol·licitar-nos informació sobre la finalitat del tractament de les seves dades personals, el termini de temps durant el qual les conservem, els drets que té com a usuari, la transmissió de les dades a un tercer país o a una organització internacional, l’existència de decisions automatitzades o l’elaboració de perfils a la web, entre d’altres.

    7.2 Dret de rectificació

Si les dades personals que ha posat a la nostra disposició són inexactes o estan incompletes, té dret a rectificar-les o a completar-les. Posi’s en contacte amb nosaltres i rectificarem les dades que sol·liciti.

   7.3 Dret a la limitació del tractament

Com a usuari pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan:

  • Impugni l’exactitud de les teves dades personals, durant un termini que ens permeti verificar la seva exactitud.
  • Si el tractament és il·lícit i vostè s’oposa a la supressió de les seves dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·liciti que se’n limiti l’ús.
  • Si ja no necessitem les seves dades per a les finalitats del tractament, però les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

    7.4 Dret de supressió

Pot sol·licitar que eliminem immediatament les seves dades personals. Estem obligats a eliminar-les dades de manera immediata quan no siguin necessàries per a les finalitats recaptades. A més, pot demanar-nos que se suprimeixin les seves dades quan canviï d’idea sobre el consentiment, mostri oposició i no existeixin motius justificats per al tractament, quan es tractin les seves dades de manera incorrecta, quan s’hagin de suprimir per complir amb una obligació legal o quan les dades s’hagin obtingut en relació amb una oferta legal.

     7.5 Dret a la informació

Si ha exercit el teu dret de rectificació, supressió o limitació, estem obligats a informar tots els destinataris als quals se’ls hagin comunicat les seves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

Com a usuari té dret a que el responsable l’informi sobre qui són aquests destinataris.

   7.6 Dret a la portabilitat de dades

Té dret a rebre les dades personals que ens ha facilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que nosaltres puguem impedir-ho.

   7.7. Dret d’ oposició

Com a usuari té dret a oposar-te en qualsevol moment, per raons derivades de la seva situació particular, a que utilitzem les dades personals posades a la nostra disposició.

Deixarem de tractar les seves dades personals llevat que tinguem motius legítims convincents per usar-les, que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

   7.8 Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

Com a usuari té dret a canviar la teva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. Aquest canvi de decisió respecte del consentiment no afectarà la legalitat del tractament que va tenir lloc en base al consentiment prestat abans de la seva revocació.

   7.9 Decisions individuals automatitzades, inclosa l’ elaboració de perfils

Té dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes legals en l’ usuari o l’afecti significativament de manera similar.

   7. 10 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

Com a usuari té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular a l’Estat membre de la teva residència, lloc de treball o lloc d’infracció, si considera que el tractament de les seves dades personals crea una violació del RGPD.

   7.11 On pot exercir els seus drets?

Pot sol·licitar l’exercici dels teus drets en el següent correu electrònic: legal@eurecat.org

8. És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de recollida de dades?

Pel que fa als formularis del Lloc Web, haurà d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Eurecat no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Eurecat quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a Eurecat han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

9. Quines mesures de seguretat tenim implantades?

A Eurecat cuidem i utilitzem les seves dades personals seguint la normativa actual en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats,  ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.