El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte d’innovació europeu LIFE PRISTINE, liderat per ACCIONA, que té com a objectiu eliminar els contaminants emergents en el cicle integral de l’aigua, una de les mesures essencials per potenciar recursos hídrics alternatius davant de l’escassetat d’aigua, que afecta més de 2.800 milions de persones a tot el món.

Des de diferents fòrums s’està alertant de la necessitat urgent de prendre mesures per a la protecció dels recursos hídrics, tant mitjançant la reducció del consum d’aigua com la cerca de recursos hídrics alternatius a través de la dessalinització o la reutilització. Aquests recursos no convencionals resulten claus per garantir l’aigua necessària en sectors com l’agrícola, el consumidor més gran de la UE.

En aquest marc, un dels reptes a superar per afavorir la reutilització d’aigua és l’eliminació de contaminants emergents i microplàstics, substàncies d’origen antropogènic de difícil eliminació pels sistemes de depuració actuals, i que poden acabar en mars i rius, o fins i tot arribar a entrar a la cadena tròfica. Tot i estar presents en quantitats ínfimes, la seva persistència pot arribar a ocasionar riscos, motiu pel qual cada cop més s’incideix en la regulació de l’ús d’aquestes substàncies o en el desenvolupament de solucions per eliminar-les del medi ambient.

LIFE PRISTINE es postula com una alternativa sostenible per garantir l’eliminació de contaminants emergents (+80%) al cicle integral de l’aigua, anant més enllà dels límits establerts per la Directiva d’aigua per al consum humà (Directiva 2020/2184/CE) i el nou reglament europeu relatiu als requisits mínims per a la reutilització de l’aigua (Reglament (UE) 2020/741). LIFE-PRISTINE se centra en contaminants emergents de tipus PFAS (polifluoroalquils, relacionats amb retardants de flama), pesticides, productes farmacèutics i de cura personal, toxines, gens de resistència a antibiòtics i microplàstics. El projecte contribuirà al reforç de la normativa existent i garantirà l’ús i la reutilització d’aigua amb les màximes garanties de qualitat i seguretat.

La solució PRISTINE integra processos d’adsorció, nanofiltració i oxidació avançada amb sensors virtuals, modelatge de processos i eines de suport a la decisió, i serà capaç d’eliminar els contaminants emergents de forma eficient (+80 %, -30 % OpEx), tant al corrent principal, com als corrents de rebuig del procés de tractament proposat, en els contextos del tractament d’aigües residuals i de potabilització.

Aquesta solució es demostrarà en un entorn operatiu representatiu d’escala real: tractant l’efluent secundari d’una planta depuradora de Múrcia i com a tractament principal de potabilització, al Centro Avanzado de Tratamiento de Agua Bilbao Bizkaia (CATABB), al País Basc.