El centre tecnològic Eurecat participa en el grup de seguiment impulsat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb l’objectiu d’identificar la possible presència del virus SARS-CoV-2 a diverses estacions depuradores de les comarques catalanes, a partir de l’anàlisi de les aigües residuals.

Aquesta iniciativa, amb una inversió inicial d’uns 400.000 euros, comprèn controls setmanals i quinzenals en cinquanta-sis depuradores catalanes. Es tracta d’una eina complementària per al Departament de Salut en el control i seguiment de la pandèmia. L’objectiu és detectar la possible presència de gens i observar-ne l’evolució a cada planta, atès que s’ha demostrat la capacitat de detectar ARN de SARS-CoV-2 a les aigües residuals entre sis i vint-i-un dies abans que es diagnostiquin els primers casos.

Eurecat, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i la Universitat de Barcelona, a través de dos laboratoris d’investigació, s’encarregaran de la coordinació i comparació de resultats a nivell europeu i mundial a través de diverses iniciatives, com Sewers4Covid i la promoguda per la Comissió Europea per a l’avaluació de la viabilitat d’un sistema de control de les aigües residuals a tota la UE per a la vigilància del SARS-CoV-2, les quals compten amb la participació i l’impuls d’Eurecat. En aquest sentit, es pretén crear un espai de coordinació europeu en seguiment epidemiològic i de salut amb dades contrastades, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de mesures i actuacions.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha impulsat la creació del grup de treball que inclou persones expertes del món científic. El projecte compta amb l’experiència i el coneixement de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, que coordina el grup de treball, amb la participació de dos laboratoris especialitzats de la Universitat de Barcelona i d’Eurecat.

Control en el 80% de les aigües residuals

Catalunya disposa actualment de 527 depuradores que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població catalana. Cal tenir en compte, però, que trenta-cinc d’aquestes estacions depuradores tracten el 80% del total de les aigües residuals, al ser plantes que estan en les zones més poblades de Catalunya.

El programa preveu la recollida periòdica (setmanal o quinzenal, segons el cas) d’una mostra d’aigua dels col·lectors d’entrada a cinquanta-sis depuradores d’aigua residual urbanes repartides per tot el país. Aquestes cinquanta-sis depuradores han estat seleccionades atenent a criteris de població servida i representació territorial.

Els controls quinzenals en setze depuradores es realitzen en zones amb menys població i baix risc de propagació, mentre que els mostrejos setmanals es reserven per a les zones de més població i mobilitat. En alguns casos, s’alterna l’anàlisi d’estacions depuradores situades a la costa (als mesos d’estiu) i de muntanya (a l’hivern) lligades a variacions estacionals de població.

Les mostres, un cop preses, es transportaran als laboratoris de la Universitat de Barcelona i d’Eurecat per al seu anàlisi. L’ICRA farà un seguiment de qualitat i integritat del procés per homogeneïtzar els protocols d’anàlisi i assegurar la fiabilitat dels possibles resultats positius. Els resultats es traslladaran al Departament de Salut per a la seva anàlisi i avaluació, com una eina complementària per adoptar mesures i accions a través del Procicat en el control de la pandèmia.

La metodologia fixada en l’estudi es basa en la constatació científica que la presència del virus a la població es reflecteix en la presència de restes genètiques del mateix a l’aigua residual. Si bé els estudis de l’Organització Mundial de la Salut indiquen que el virus ja no és actiu a l’entrada de les EDAR, els mètodes d’anàlisi permeten detectar-ne la seva presència i concentració, fins i tot abans que apareguin casos clínics. D’aquesta manera l’aigua residual esdevé un suport molt valuós per a la detecció avançada tant de l’aparició de nous brots com de l’evolució i grau d’extensió de la malaltia.

Comissió de seguiment

Per al disseny del projecte s’ha comptat amb la creació prèvia d’un Comitè d’Experts i Coordinació per discutir i valorar la idoneïtat de posar en marxa aquesta iniciativa, els possibles problemes i reptes i la tria adequada dels procediments a seguir. Aquest Comitè romandrà actiu durant tot el programa per fer seguiment de la seva evolució. El Comitè d’Experts i Coordinació està format per una trentena de científics experts en virologia, epidemiologia i genòmica, professionals de laboratoris d’aigües residuals i de gestió de clavegueram, d’intel·ligència artificial i analítica de dades, i de control del medi. Està integrat per tècnics de l’ACA, del Departament de Salut, de l’ICRA, de la Universitat de Barcelona, d’Eurecat, del Centre de Regulació Genòmica, d’Agbar-Abemcia, de Cetaqua, del Catalan Water Partnership (CWP), d’Ematsa i Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA). Es preveu, al llarg de la posada en marxa del programa, que s’hi puguin anar afegint altres actors i experts.