El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte LIFE BIOGASNET, que desenvoluparà una tecnologia per millorar la qualitat del biogàs produït en plantes de tractament de residus i depuradores d’aigües residuals, amb la finalitat de reduir la petjada de carboni del cicle de l’energia i promoure l’economia circular.

El procés, basat en l’aplicació de tecnologies biològiques, eficients i de baix cost, “permetrà incrementar la qualitat del biogàs per al seu aprofitament com a font d’energia alternativa”, explica el coordinador del projecte LIFE BIOGASNET, Xavier Gamisans, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.

La tecnologia de LIFE BIOGASNET té l’objectiu de reduir la petjada ambiental, el consum de reactius i rebaixar fins a un 55 per cent les emissions de gas d’efecte hivernacle. A més, permetrà produir matèries primeres secundàries a partir del sulfur d’hidrogen que conté el biogàs, “fet que contribuirà a minimitzar la generació de residus”, afegeix Gamisans.

Segons explica el director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Frederic Clarens, “augmentar el nombre i millorar la sostenibilitat de les tecnologies de valorització energètica, especialment en el cas d’energies total o parcialment renovables com el biogàs, és una necessitat de present i de futur per superar els reptes derivats del canvi climàtic, així com per a la implementació efectiva de nous models d’Economia Circular”.

En aquest aspecte, d’acord amb el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martinez-Lladó, “és clau demostrar que la tecnologia actual ja permet recuperar aquells recursos incorporats en l’aigua residual o els residus, tals com els nutrients o la matèria orgànica”, generant, en el cas del LIFE BIOGASNET, “un bio-combustible amb prestacions similars als combustibles fòssils però amb un impacte ambiental molt menor”.

En el marc del projecte, es desenvoluparà un prototip que s’instal·larà, inicialment, en un abocador situat a Cadis i, posteriorment, en una planta de tractament de residus sòlids urbans d’Atenes, amb diferents fonts de biogàs, amb l’objectiu de validar la tecnologia i el seu funcionament en entorns i condicions diverses.

La solució permetrà tractar dos tipus de contaminants alhora, el sulfur d’hidrogen del biogàs i l’amoni/nitrat d’efluents líquids/gasosos residuals, en un únic sistema, i produir un subproducte de valor afegit que podrà ser comercialitzat com a matèria primera.

La tecnologia es podrà aplicar en qualsevol instal·lació que produeixi biogàs i que contingui concentracions de sulfur d’hidrogen superiors a les permeses per a la majoria de tecnologies d’aprofitament energètic de biogàs.

El consorci de LIFE BIOGASNET està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya, la qual participarà en totes les accions del projecte, supervisant l’operació dels prototips. També en forma part el centre tecnològic Eurecat, que participarà en la supervisió dels prototips i en la caracterització de la biomassa, les rutes d’adaptació i valorització dels subproductes obtinguts, així com en la quantificació i comunicació dels impactes ambientals i socioeconòmics del projecte.

Per la seva banda, la Universitat de Cadis dirigirà les accions relacionades amb el funcionament del prototip en un abocador; i la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes liderarà les activitats que es desenvoluparan a Grècia i participarà en accions de seguiment i de difusió.

El disseny i la construcció del prototip seran realitzats per AERIS Tecnologies Ambientals, en col·laboració amb els socis de LIFE BIOGASNET, i serà responsable de l’avaluació econòmica de la tecnologia i de la seva comercialització al mercat. Bioreciclaje de Cádiz proporcionarà les seves instal·lacions per al desenvolupament del projecte i participarà en altres accions i tasques, com l’avaluació prèvia i el seguiment del projecte, i la difusió dels seus resultats.