El centre tecnològic Eurecat ha demostrat la viabilitat del concepte d’edificació de consum d’energia gairebé nul (nZEB) en un edifici residencial de titularitat privada de nova construcció situat a Barcelona, ​​on ha aconseguit un consum elèctric per habitatge entre el 20 i el 30 per cent inferior al valor de 5.500 Quilowatts hora (kWh) a l’any que té com a referència l’Agència de l’Energia de Barcelona, ​​mitjançant solucions tècniques existents en el mercat i a uns costos propers als habituals en aquest tipus de promocions.

El concepte d’edificació de consum d’energia gairebé nul “està considerat un dels grans reptes del sector de la nova construcció a Europa”, explica el cap de Projecte d’Eurecat, Agustí Chico, qui subratlla la previsió de la Unió Europea que les noves construccions es realitzin seguint aquest concepte a partir del 31 de desembre de 2018, per a edificis públics, i a partir del 31 de desembre de 2020, per a qualsevol edifici nou.

Durant l’any 2017, l’edifici ha realitzat un consum real d’energia primària no renovable per donar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de 51,6 kWh/m2 i el consum elèctric per habitatge ha estat aproximadament entre un 20 i un 30 per cent menor que el valor de 5.500 kWh/ any, que té com a referència l’Agència de l’Energia de Barcelona. En aquest sentit, s’espera que durant aquest any i les següents anualitats es puguin rebaixar encara més aquests indicadors, a mesura que es vagi optimitzant el funcionament dels sistemes i s’aconsegueixi un major coneixement i conscienciació per part dels usuaris.

D’acord amb Chico, el projecte ha demostrat la capacitat d’arribar al concepte nZEB d’un edifici d’habitatge convencional a la ciutat de Barcelona, ​​”plenament representativa d’un clima mediterrani, en una zona urbana d’alta densitat i amb les limitacions que imposa el fet de trobar-se en un teixit urbà no modificable”.

L’execució del projecte ha comptat amb la implicació del promotor privat de l’edifici, la societat Cravison, i del seu arquitecte, Ferran Cintora, així com de la participació de les empreses Rockwool, especialitzada en aïllaments; Zehnder, que ha aportat solucions de ventilació i sostre radiant; Baxi, que ha incorporat sistemes de aerotèrmia d’alta eficiència i d’energia solar, Awma-Stobag, que ha col·locat els sistemes de protecció solar, i Somfy, que ha incorporat sistemes de motorització i control domòtic de la llar. A més, per cobrir el consum de l’edifici, l’energia prové de la producció in situ d’energia tèrmica amb plaques solars i de la compra d’energia verda a través de la Cooperativa Som Energia, que produeix i comercialitza energia elèctrica d’origen renovable.

La iniciativa ha implicat tres fases, que van començar amb el desenvolupament d’un projecte executiu de l’edifici, de setembre 2013 a desembre 2014, període durant el qual es van dur a terme estudis i simulacions del comportament energètic per avaluar la demanda energètica de la construcció i seleccionar les solucions passives i actives més adequades, per tal d’assegurar un nivell molt baix de demanda.

La fase d’execució va abastar de setembre 2014 a març 2016, per dur a terme les obres de construcció de l’edifici. Durant aquest temps, es va fer el seguiment i el control de l’obra per garantir la correcta aplicació i instal·lació de les solucions aportades i es va realitzar el projecte de monitorització i els assajos d’estanquitat i d’acústica.

L’última fase ha acabat en el primer semestre del 2018 i s’ha centrat en el monitoratge de l’edifici, a partir de les lectures dels sensors i dels equips de mesura col·locats durant els 15 primers mesos, amb l’objectiu de verificar el seu comportament energètic i provocar ajustos en el funcionament dels sistemes i formar i informar els usuaris.

Durant el projecte, s’han dut a terme accions de divulgació entre agents del sector, s’ha participat en les fires i congressos de referència i s’ha mostrat l’edifici en visites tècniques guiades, a fi de sensibilitzar la societat, en general, i els professionals, en particular, sobre la viabilitat de plantejar un ús més eficient i sostenible de l’energia en l’edificació.