Ajudar a les empreses a augmentar la seva competitivitat i millorar la gestió de l’aigua, el sòl i l’aire i els recursos associats, mitjançant tecnologies molt diverses, incloent eines de monitorització, de tractament i de modelització. Així resumeix el director de la Unitat Tecnològica d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat (WAS en les sigles en anglès de Water, Air & Soil), Xavier Martínez, l’essència de la seva activitat, un àmbit en el qual, destaca, cada cop les empreses demanen més millores que els permetin ser més sostenibles, no només des del punt de vista ambiental, sinó també econòmic i social. D’acord amb la seva visió, d’aquí uns anys les depuradores es transformaran en biofactories, la tecnologia digital permetrà fer una millor gestió del cicle de l’aigua i s’estendrà molt la reutilització, també per al consum.

Com treballa la Unitat Tecnològica d’Aigua, Aire i Sòls i com pot ajudar a les empreses?

Des de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls, desenvolupem i optimitzem nous processos basats en tecnologia innovadora per millorar la gestió que es fa dels recursos que obtenim de l’aigua, els sòls i l’aire, al mateix temps que minimitzem l’impacte ambiental que l’activitat humana té sobre aquests. Això ho fem a través de la investigació, el desenvolupament i la innovació i utilitzant una sèrie de tecnologies molt diverses. Entre aquestes s’hi inclouen tecnologies innovadores de tractament, però també eines de monitorització i de modelització, entre d’altres, que ens permeten identificar els problemes, quantificar el seu impacte sobre l’activitat industrial i la societat i proposar solucions que en millorin la seva gestió. Això ho fem de diverses maneres, des de l’estudi de la problemàtica i la identificació de propostes de millora, tenint en compte l’estat de l’art actual, fins a la diagnosi i optimització a escala real de processos industrials. Entremig, podem validar les propostes de millora a escala de laboratori, pilot o prototip, de forma progressiva i minimitzant el risc tecnològic i econòmic per a l’empresa.

Ens podries donar algun exemple?

A nivell de projectes, podríem destacar-ne un dels últims que hem dut a terme amb l’empresa Aigües de Manresa i que ens ha permès cobrir totes les etapes del cicle prèviament esmentades,  des de la identificació d’oportunitats de millora, la modelització d’aquestes oportunitats, seguint per la seva validació a una escala de laboratori i acabant per l’estudi de les millores a escala pilot i, fins i tot, optimitzant l’escala real. Això ho hem fet estudiant la viabilitat tècnic-econòmica de diferents tecnologies de tractament innovadores durant el procés de potabilització, incloent tractaments naturals i processos avançats de separació. També hem ajudat a l’empresa a desenvolupar eines que els permetin millorar la gestió de la seva xarxa de distribució per maximitzar la qualitat de l’aigua que serveixen als seus usuaris finals. Part dels resultats que s’han obtingut d’aquesta col·laboració es materialitzaran en la nova planta de tractament d’aigua potable que Aigües de Manresa construirà en els propers anys.

Cada dia hi ha més conscienciació sobre la importància de la sostenibilitat des del punt de vista social i empresarial, en quins aspectes es nota més aquesta sensibilització?

La visió que té la societat sobre l’ús dels recursos naturals ha canviat radicalment en els últims anys i segueix evolucionant. Les empreses cada cop demanen, a banda del factor econòmic, que els aportis millores que els permetin ser més sostenibles des del punt de vista ambiental i social. Per exemple, en el cas de l’aigua, cada cop les empreses estan més conscienciades per l’ús que fan. No únicament per un tema ambiental, sinó que també són conscients de les conseqüències que pot tenir per al seu negoci l’escassetat de l’aigua en un futur. Per això han de desenvolupar o posar en pràctica estratègies que els permetin fer un ús més eficient d’aquest recurs. El mateix passa amb el sòl i l’aire, és a dir, la normativa cada cop és més exigent i les empreses tenen més clar que han d’implementar processos de producció més respectuosos amb aquests vectors ambientals i dels recursos que se n’extreuen, per minimitzar-ne el cost derivat de la seva gestió, per adaptar-se a futurs canvis normatius que puguin fer perillar el seu negoci o, senzillament, perquè el consumidor ho demana.

Actualment es parla molt d’economia circular. Què és aquest concepte i com s’aplica a l’aigua, el sòl o l’aire?

L’economia circular consisteix a passar d’un model lineal de consum, és a dir, d’agafar el producte del medi natural, utilitzar-lo, tractar-lo i tornar-lo al medi natural, a un model circular que consisteix a tractar els recursos un cop utilitzats per aprofitar-los en el mateix o en d’altres processos, tancant el cercle. Així, en un món ideal, no hauríem d’agafar productes del medi natural, sinó que es regenerarien tots els recursos que utilitzem i no només evitaríem l’esgotament de recursos no renovables, com el petroli, sinó que també augmentaríem la disponibilitat d’aquells que sí que ho són, com l’aigua. L’aigua és precisament un dels casos més evidents en l’aplicació de l’economia circular ja que, no només podem reutilitzar la pròpia aigua, sinó que també podem recuperar els recursos que li aportem durant el seu ús. Per exemple, els nutrients com el nitrogen i el fòsfor. Si en lloc d’eliminar-los com fan els processos actuals, els recuperem, els podem tornar a fer servir per a l’agricultura en lloc de fertilitzants d’origen no renovable. O per exemple transformar la matèria orgànica de l’aigua residual, en biocombustibles com el biogàs o, fins i tot, bioplàstics. En el cas de l’aire i el sòl passa el mateix, emetem recursos a aquests medis que podríem recuperar. Per exemple, les emissions de gasos amb com l’amoníac, que també és un nutrient, que es podria recuperar i tornar a fer servir.

Aquest mes se celebra el Dia Mundial de l’Aigua, quines són les tendències més destacades en l’àmbit de la gestió de l’aigua?

Per una banda, la incorporació de l’economia circular en la gestió de l’aigua. Com hem explicat, això implica recuperar i reutilitzar la pròpia aigua, però també els recursos que porta associada, com pot ser l’energia, els nutrients, compostos de valor afegit o reactius, en el cas de processos industrials, entre d’altres. D’altra banda, una tendència que va molt lligada a la qualitat. Cada cop fem un ús més intensiu d’aquest recurs i descobrim que és receptor de nombrosos contaminants. Al mateix temps, les normatives són cada cop més exigents i, per tant, hem d’assegurar una millor qualitat de l’aigua en tots els aspectes, tant en l’aigua potable com en l’aigua que enviem al medi natural. Això implica desenvolupar i aplicar tècniques cada cop més específiques per, no només eliminar els contaminants d’interès, sinó assegurar-ne la qualitat durant tot el cicle. I el tercer gran punt és la obtenció d’informació útil que en permeti fer una millor gestió. En aquest aspecte les tecnologies digitals com la intel·ligència artificial ens obren la porta a poder gestionar el gran volum de dades que es genera en tot el cicle de l’aigua i obtenir informació que sigui valuosa per poder gestionar millor el recurs.

T’atreviries a fer un pronòstic de canvis que podem veure en els propers anys?

En 5-10 anys jo crec que començarem a veure com les depuradores es transformen en biofactories, és a dir, les depuradores d’aigua seran plantes productores de recursos, la pròpia aigua i nutrients, energia, plàstics, etc. També veurem, cada vegada més, com la tecnologia digital ens permetrà fer una millor gestió del cicle de l’aigua i, no només això, sinó que es generaran nous serveis basats en les dades que s’obtinguin del cicle de l’aigua, per exemple, es podrà avisar d’una fuita d’aigua a partir del consum. Això ja es comença a fer, però s’anirà més enllà. Ja hi ha projectes europeus que estan investigant temes epidemiològics en base a la composició de l’aigua residual. I per últim, per fer front a la manca de disponibilitat del recurs, s’estendrà encara més la reutilització de l’aigua, més enllà dels usos actuals i arribant a què una part de l’aigua potable sigui aigua regenerada.