La nutrició està molt relacionada amb salut. Gràcies a l’estudi del genoma i del metabolisme, i a la seva precisa caracterització utilitzant les ciències òmiques, podem avançar cap a l’assoliment d’una nutrició de precisió, que permet saber quins aliments són més beneficiosos per una persona o bé per grups de persones amb un metabolisme més similar. Ens ho explica en aquesta entrevista Antoni Caimari, director de l’àrea de Biotecnologia d’Eurecat.

Què és la nutrició personalitzada i quins beneficis aporta?

El concepte tradicional de nutrició personalitzada es fonamenta en la genètica de cada persona. Segons les variants que tenim de determinats gens (el que s’anomena polimorfismes) les persones poden respondre de forma diferent a un determinat aliment o dieta. Amb aquesta estratègia es pot fer una dieta a la carta per maximitzar els ingredients i aliments que més beneficis aporten a la salut de cada persona. Això no obstant, gràcies als avanços científics recents sabem actualment que aquesta aproximació és limitada perquè també cal conèixer el metabolisme de cada persona, molt més dinàmic i que varia en funció del moment del dia, l’activitat que fem, l’estil de vida que portem o l’etapa de la vida, a diferència dels gens, que no canvien al llarg de la vida.

Avancem vers la nutrició de precisió per la qual a més dels gens també es tenen en compte el metabolisme de la persona, la seva microbiota intestinal i el seu estil de vida per tenir una visió més completa i donar unes recomanacions nutricionals més precises. Les eines digitals també tenen un paper important per assolir una nutrició de precisió perquè ens permeten monitorar paràmetres també rellevants com l’exercici físic, les hores de son que dorm una persona i ajudar també a promoure un canvi de comportament cap a un estil de vida més saludable i sostingut al llarg del temps. La multi-disciplinarietat biotecnològica i digital és rellevant per arribar a assolir una nutrició de precisió i aconseguir, així, millorar la salut a llarg termini.

Com poden les empreses aprofitar els beneficis de la nutrició personalitzada?

Els estudis de mercat ens indiquen que l’interès de la indústria en la nutrició de precisió és gran i va a l’alça. La personalització de la nutrició amb base genètica ha obert un escenari enorme a empreses del sector biotecnològic per generar nous models de negoci basats en la identificació de variants genètiques al genotip del client amb l’ús de test genètics de manera que es puguin elaborar recomanacions nutricionals personalitzades i optimitzades per millorar el benestar, optimitzar l’activitat i el rendiment físic, prevenir intoleràncies o disminuir el risc a desenvolupar patologies d’elevada incidència.

No obstant, per empreses del sector alimentari, a curt termini, portar el concepte de nutrició personalitzada al mercat és complicat perquè fer aliments a la carta per cada persona no és rentable, tot i que hi ha empreses que comercialitzen aquest concepte per alguns productes específics. A gran escala, i com a visió més a curt-mig termini, veiem més factible portar al mercat aliments per grups de persones que tenen metabolismes més similars, en línia amb el que anomenem una nutrició de precisió grupal. Imaginem, per exemple, una empresa que treu al mercat un producte que té diferents línies que es diferenciïn visualment, per exemple, en el color del paquet.

Cada línia de l’aliment s’ha dissenyat específicament pel sector de població que té un metabolisme més semblant, de manera que dues persones que tenen metabolismes diferents escollirien dues línies diferents del mateix producte. El concepte de línia de producte específic ja existeix per diferents sector poblacionals però en aquest cas la novetat seria aplicar-ho al metabolisme de les persones.

Pel que hem comentat abans, l’interès de les empreses TIC en la nutrició de precisió també és elevat, com s’evidencia pel gran nombre d’aplicacions mòbils i werables existents al mercat i que s’utilitzen per monitoritzar l’estil de vida i ajudar al canvi comportamental, aspectes molt importants per aconseguir una nutrició de precisió de forma sostinguda.

Com s’impulsen projectes de recerca en col·laboració amb empreses del sector alimentari?

Els projectes s’impulsen per contracte directe amb una empresa interessada en aquest àmbit, per vies de finançament que anomenem palanquejades en les que els centres tecnològics anem subcontractats per les empreses que reben un crèdit a interès favorable o mitjançant convocatòries públiques per les quals els centres i les empreses reben una subvenció. En relació a l’àmbit de nutrició personalitzada, actualment coordinem un projecte europeu Preventomics que té com a objectiu donar recomanacions nutricionals personalitzades per millorar la salut de les persones basant-se en l’estil de vida, el metabolisme, el genotip i les preferències alimentàries, i promoure un canvi comportamental cap a hàbits més saludables i sostinguts.

Per aquest projecte les òmiques i les TICs juguen un paper molt important. En relació a la participació empresarial, en aquest projecte hi participen entre d’altres una cadena de supermercats amb seu a Catalunya i una empresa d’e-commerce danesa.

Quines són les principals capacitats de l’àrea de Biotecnologia d’Eurecat?

L’àrea de Biotecnologia està integrada per dues unitats: la Unitat de Nutrició i Salut (UTNS) i el centre de Ciències Òmiques (COS).

La UTNS té llicència de centre sanitari, el que permet fer estudis d’intervenció nutricional en humans i compta amb un equip d’intervenció nutricional format per dietistes-nutricionistes i un metge, experts en la promoció d’hàbits saludables, a més d’investigadors amb molta experiència en els camps de metabolisme, bioquímica, biologia molecular i anàlisi de dades, i d’un equip tècnic molt experimentat. A més, compta amb capacitats i un equipament molt complet per realitzar estudis en models pre-clínics de diferent complexitat, per tal de demostrar el potencial saludable d’ingredients bioactius, nutricèutics i aliments funcionals, un etapa prèvia moltes vegades necessària per realitzar posteriorment estudis en humans i validar aquest potencial. La unitat també presenta una línia de tecnologia d’aliments, com a unitat mixta amb la Universitat de Lleida que entre altes coses permet desenvolupar estratègies de personalització adaptant l’adequació de matrius alimentàries i ingredients als requeriments del consumidor.

El COS és una Unitat mixta amb la Universitat Rovira i Virgili i compta amb la tecnologia més puntera en metabolòmica, proteòmica, transcriptòmica i genòmica. El COS està reconegut com una Infraestructura Científica Tècnica Singular (ICTS), conjuntament amb el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) i la Plataforma de Proteòmica del CRG (PP-CRG), per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Com a tal es coneix com a Infraestructura Integrada de Tecnologies Òmiques (OmicsTech) (http://www.omicstech.es/). La Unitat està integrada per investigadors i tècnics especialistes en les diferents ciències òmiques i en l’anàlisi i la integració de les dades que es generen. En l’àmbit de l’alimentació, la nutrició de precisió i la salut, les òmiques són fonamentals per caracteritzar de forma precisa el fenotip de les persones (el seu metabolisme, la microbiota intestinal, l’expressió dels seus gens i proteïnes), entendre els mecanismes mitjançant els quals els ingredients i aliments exerceixen els seus efectes i trobar nous biomarcadors de salut i d’inici de malaltia, per tal de poder monitoritzar de forma precisa la resposta a una dieta o un aliment determinat i poder revertir de forma efectiva aquests estadis d’alteració inicial.

En l’àmbit de l’alimentació i la salut, en conjunt ambdues unitats donen suport i assisteixen al sector empresarial de l’alimentació en l’àmbit dels aliments funcionals, impulsant activitats de recerca i desenvolupament i oferint serveis tecnològics a les empreses a tota la cadena de valor que conforma el procés de disseny, elaboració, validació i posada al mercat d’aliments amb propietats saludables.

Quines tecnologies requereix la implantació d’un projecte de nutrició personalitzada?

Principalment requereix expertesa en nutrició humana i promoció d’hàbits saludables, eines de biologia molecular, bioquímica i tecnologies òmiques com la metabolòmica per caracteritzar el metabolisme de la persona de forma precisa o la metagenòmica per caracteritzar la seva microbiota intestinal. També són necessàries la genètica per caracteritzar bé el genoma de la persona i saber quins aliments són els més adequats d’acord al seu genotip, i eines bioinformàtiques d’anàlisi i interpretació de dades.

Finalment, perquè la persona canviï els seus hàbits de vida de forma sostinguda també són molt importants les tecnologies digitals que ens permeten monitoritzar l’estil de vida de la persona que inclou hàbits alimentaris, l’activitat física o les hores de son entre altres factors i dur a terme estratègies motivacionals per promoure un estil de vida saludable de manera sostinguda.

Quins altres sectors (a part del sector agroalimentari) poden beneficiar-se d’aquest tipus de serveis?

Veig potencial en les empreses de l’àmbit digital i les biotecnològiques que realitzen test genètics i metabòlics. D’altra banda, en els nostres projectes centrats en nutrició de precisió cada vegada tenim més en compte models d’economia circular per abordar la sostenibilitat en qualsevol sector productiu, també pel de la nutrició del futur. Empreses centrades en l’elaboració d’envasos biodegradables o la producció de fonts de proteïna alternativa per exemple s’hi poden beneficiar.