REVITALISE

2024-02-15T15:58:58+01:00

Processos de reciclatge ecològics, de baix cost i respectuosos amb el medi ambient de les bateries al final de la seva vida útil. El projecte REVITALISE ofereix una solució holística per al reciclatge verd, de baix cost i de baix impacte ambiental de bateries d’òxids de cobalt de liti níquel manganès (NMC Hi-Ni), liti-ferro-fostat (LFP) i d’ions de sodi (Na-Ion), que representen el 85% dels fluxos de residus de bateries fins al 2025. REVITALISE porta a terme un desenvolupament ecològic i de baix cost de processos per recuperar una gamma completa de materials de bateries, com [...]

RECREATE

2024-02-12T10:04:48+01:00

Fiabilitat i eficàcia de la gestió integrada dels recursos hídrics alternatius per a l'adaptació regional al canvi climàtic. El projecte RECREATE millora la resiliència dels subministraments d'aigua i protegeix l'estat dels recursos hídrics naturals facilitant l'avaluació i la inclusió dels recursos hídrics alternatius (AWR) en la planificació de la gestió de l'aigua per a regions amb escassetat d'aigua. RECREATE recopilarà la informació existent i utilitzarà models i eines existents i recentment desenvolupats per donar suport a l'avaluació quantitativa basada en l'evidència de diferents estratègies de gestió de l'aigua en diferents escenaris socioeconòmics i projeccions de canvi [...]

VAL2H2

2023-10-24T12:11:22+02:00

Generació, emmagatzematge i ús d’H2 renovable mitjançant valorització de bioresidus. El projecte VAL2H2 desenvolupa tecnologies que permetin l'aprofitament de bioresidus de difícil gestió en forma d'H2 renovable. VAL2H2 adopta un enfocament descentralitzat per produir H2 que es pugui utilitzar com a combustible en vehicles de transport de residus amb un ús local i circular. El projecte abasta tota la cadena de valor de l'H2: producció, purificació i anàlisi, emmagatzematge i ús. En el cas de la producció, s'investiguen, per una banda, la combinació de pretractament amb microones amb fermentació i reformat i, per altra, processos termoquímics. [...]

MCR LOCAL

2023-08-31T12:12:04+02:00

Concentració i rectificació de most de raïm in situ per substituir sucres importats en la producció de vins escumosos. El projecte MCR LOCAL té per objectiu demostrar la viabilitat tecnico-econòmica d'un procés compacte i mòbil per a la concentració de most concentrat rectificat (MCR) en els cellers de la zona del Penedès, reduint els costos econòmics i la petjada de carboni associada en comparació a l'ús de sucre, o bé al MCR produït fora del territori d'aplicació. El pilot constarà de tres mòduls tecnològics: ultrafiltració, resines d'intercanvi iònic, i evaporació. Amb la presència del pilot en [...]

LIFE ZEROSILIBRINE

2023-05-31T16:57:05+02:00

Desenvolupament d’una tecnologia que permeti un model d’economia circular per a les aigües residuals de sílice precipitada. El projecte LIFE ZEROSILIBRINE té com a objectiu aplicar una tecnologia innovadora per al tractament d'aigües residuals de sílice precipitada, un repte mediambiental sense solució viable actualment. El projecte té els objectius següents: Demostrar la viabilitat tècnica de l'etapa d'osmosi inversa amb una instal·lació de 40 m3/h per recuperar el 80% del volum de l'efluent del procés productiu de sílice precipitada i reutilitzar aquesta aigua recuperada al mateix procés productiu. Validar els costos d’explotació del procés d’osmosi inversa i [...]

ElectroBioSafe

2023-05-10T12:23:27+02:00

Sistema innovador d’aigües regenerades basat en processos de separació i desinfecció existents per disminuir l’impacte ambiental de la indústria càrnia. El projecte ElectroBioSafe desenvolupa un innovador sistema de neteja i desinfecció de camions de transport de bestiar mitjançant aigua regenerada i nous productes sostenibles. L'objectiu principal és substituir o actualitzar el sistema actual per un de més eficient i respectuós amb l'entorn. Eurecat participa en el projecte ElectroBioSafe a través de la seva Unitat d'Aigua, Aire i Sòls (WAS), encarregada de: Obtenir, a nivell d'escorxador, aigua regenerada apta per a la neteja de camions de transport de [...]

InnWater

2023-11-29T12:55:33+01:00

Innovació social per renovar la governança multinivell i intersectorial de l’aigua. El projecte InnWater respon a la necessitat de trobar solucions sostenibles per mediar els usos de l'aigua tenint en compte les realitats del territori enfront dels desafiaments del canvi climàtic. La fortalesa del projecte recau en l’estreta col·laboració amb els cinc emplaçaments pilot a l'Illa de Reunió (França), Brenta (Itàlia), Figueres (Espanya), West Country (Regne Unit) i Middle Tisza (Hongria). El desafiament consisteix a ampliar progressivament el grup objectiu dels emplaçaments pilots per desenvolupar una comunitat de pràctica sobre els nous modes de governança adaptats [...]

BatteReverse

2023-11-29T12:23:54+01:00

Pròxima generació de logística inversa de bateries. El projecte BatteReverse desenvolupa un mètode més eficient i universal per a la descàrrega de bateries i el primer diagnòstic. BatteReverse millora la seguretat del transport de bateries d'ió de liti mitjançant el desenvolupament d'envasos de seguretat amb un sistema de monitoratge que pot reduir el risc de fuga tèrmica. El projecte també potencia mètodes més avançats i precisos per al desmuntatge i la classificació automatitzada dels components de la bateria basats en una col·laboració humà-robot segura i més eficient. BatteReverse desenvolupa una avaluació de la vida útil restant [...]

SUSTDESALT

2023-03-31T11:35:12+02:00

Desenvolupament d'un marc global per aconseguir estratègies de dessalinització sostenibles. El projecte SUSTDESALT aborda les qüestions ambientals i econòmiques relacionades amb l'ús de l'osmosi inversa (RO) convencional per a la dessalinització de corrents altament salins, recuperació de matèries primeres i obtenció d’aigua dolça de fonts no convencionals. Per a això, el projecte supera diferents reptes a través dels següents objectius: baixos requeriments energètics, altes recuperacions d'aigua, baixa generació de salmorra i aconseguir la valorització de la salmorra i la recuperació de materials. SUSTDESALT estudia noves tecnologies prometedores utilitzant processos de membrana per tractar diversos corrents no convencionals, com [...]

MEASURED

2024-02-20T10:57:05+01:00

Desenvolupament i demostració de materials de membrana avançats per a tecnologies de pervaporació, separació de gasos i destil·lació de membrana, establint les bases per a la comercialització futura de vies tecnològiques més ecològiques al llarg de la cadena de valor. Mitjançant eines avançades i adoptant un enfocament holístic, MEASURED aborda els reptes de sostenibilitat de la indústria química provinents dels corrents de residus, la petjada hídrica, l'eficiència energètica i les emissions industrials. MEASURED inclou tècniques de simulació i modelització multiescala exhaustives, incloent una avaluació completa del cicle de vida, i aborda les implicacions socials per augmentar l'acceptació [...]

SafeCREW

2023-11-29T11:57:36+01:00

Investigació de subproductes de desinfecció desconeguts fins ara i caracterització exhaustiva de la formació dels ja coneguts. Amb els resultats, es desenvoluparan mètodes comercials per quantificar i reduir aquests subproductes per tal d'evitar els efectes negatius sobre la salut humana. Durant el projecte es treballen tres casos d’estudi per impulsar la caracterització de la qualitat de l'aigua, desenvolupar nous mètodes de tractament i millorar la gestió de les xarxes de distribució d'aigua per mantenir una alta qualitat de l'aigua potable. Això inclou tots els processos, des de la font d’aigua, passant pel tractament i fins a la [...]

SALWATERTWIN

2022-12-16T14:30:34+01:00

El projecte SALWATERTWIN té com a objectiu dissenyar i validar conceptualment, a escala de laboratori, una planta semiautònoma de petita envergadura, de baix consum i descentralitzada de les xarxes i infraestructures generals de distribució d’aigua per a tractar la problemàtica de la salinitat en aigües subterrànies. Aquesta planta incorpora un bessó digital que permet una gestió intel·ligent i el més eficient possible, considerant tots els paràmetres que es puguin arribar a donar en un entorn real. El projecte preveu dues fases: una primera de recerca i una segona de desenvolupament d’un pilot que permeti operar a [...]

OneHealthWatch

2022-07-15T13:47:23+02:00

Formació pràctica per facilitar la implementació de l’enfocament One Health a través de la detecció molt primerenca d’organismes patògens i contaminants emergents en aigües residuals. OneHealthWatch desenvoluparà un programa de formació pràctica per facilitar la implementació de l'enfocament One Health mitjançant la vigilància harmonitzada i estandarditzada d'organismes patògens i contaminants emergents a les aigües residuals de diferents regions. D'aquesta manera, s'ajudarà la Unió Europea a assolir els seus objectius de sostenibilitat cap a un entorn lliure de contaminació. El projecte se centra en la primera fase de detecció de contaminants (virus, productes farmacèutics, drogues il·legals, antibiòtics [...]

Estudi de viabilitat tècnica per a projecte d’R+D d’IoT i IA aplicat al sector de l’aigua

2022-03-22T09:13:22+01:00

Estudi de viabilitat tècnica per avaluar l’aplicació de tecnologies disruptives en el subsector de l’aigua. El projecte IoT-IA CWP té l’objectiu d’analitzar com l’aplicació de l’internet de les coses (IoT) i la intel·ligència artificial (IA) pot permetre superar reptes definits en el subsector de l’aigua. El sector beneficiari serà el de Serveis d’Explotació del Cicle Integral de l’Aigua, que engloba diversos punts de la cadena de valor i que obre la possibilitat d’incorporar aquestes tecnologies que permetran millorar els sistemes de presa de decisions i de monitoratge actual. Altres fites del projecte són: Presentar 2 projectes [...]

SEAWIZARD

2022-03-17T13:00:09+01:00

Desenvolupament d’una prova de concepte per a monitorar metalls pesants i elements interferents en aigua marina. El projecte SEAWIZARD té com a objectiu investigar i desenvolupar una prova de concepte per al monitoratge en aigua marina de metalls pesants com el plom, el mercuri o el cadmi, així com elements interferents com la temperatura o el pH, en escales temporals i espacials molt més petites que les possibles actualment. Com a resultat, es construirà un nou concepte de detecció ambiental marina a partir de la convergència de tecnologies dissímils, com l'electrònica impresa, la ciència dels materials [...]

Go to Top