Projectes Europeus

TRUSTroke

2023-09-20T11:14:51+02:00

Intel·ligència artificial per a optimitzar el tractament de l’ictus. El projecte TRUSTroke proposa una plataforma basada en intel·ligència artificial, innovadora i fiable i respectuosa amb la privacitat, per assistir metges, pacients i cuidadors en la gestió de les fases agudes i cròniques de l'ictus isquèmic. El projecte es basa en la integració de dades clíniques i informes dels pacients, resultats i experiències per a una avaluació fiable de la progressió de la malaltia i riscs, permetent una gestió més personalitzada i eficaç de l'ictus, així com també proporcionant comparacions interhospitalàries i compartició de millors pràctiques. TRUSTroke [...]

AL-INVEST Verde Construcción

2023-06-02T14:48:11+02:00

Enfortiment i millora de l'encadenament de pimes i les organitzacions empresarials associades al sector de la construcció, que tinguin o vulguin tenir una oferta de productes sostenibles. El projecte AL-INVEST Verde Construcción promou, capacita i implementa pràctiques d'economia circular inspirades en experiències d'èxit d'Europa. AL-INVEST Verde Construcció s'executa a la Regió Metropolitana i la Regió dels Llacs (Xile), tot i que empreses de regions limítrofes relacionades amb el sector de la construcció poden participar. El projecte treballa amb dos tipus principals de pimes: proveïdors de productes i serveis amb atributs sostenibles, amb un enfocament particular als [...]

RECIRCULATE

2023-05-30T17:14:00+02:00

Reutilització de bateries mitjançant la caracterització, la logística intel·ligent, el desmantellament i el reenvasat automatitzats d'envasos i mòduls i un mercat habilitat per blockchain. El projecte RECIRCULATE aborda les necessitats del sector europeu del reciclatge superant els reptes actuals relacionats amb el desmantellament i la classificació automatitzats; la logística segura i la caracterització ràpida, rendible i fiable de l'estat de càrrega, salut, potència, energia i seguretat (SoX). La combinació d'aquests avenços amb una plataforma basada en blockchain, que integra les dades recollides durant el desmantellament i el reciclatge i la procedència de la bateria, permet un [...]

LIFE ZEROSILIBRINE

2023-05-31T16:57:05+02:00

Desenvolupament d’una tecnologia que permeti un model d’economia circular per a les aigües residuals de sílice precipitada. El projecte LIFE ZEROSILIBRINE té com a objectiu aplicar una tecnologia innovadora per al tractament d'aigües residuals de sílice precipitada, un repte mediambiental sense solució viable actualment. El projecte té els objectius següents: Demostrar la viabilitat tècnica de l'etapa d'osmosi inversa amb una instal·lació de 40 m3/h per recuperar el 80% del volum de l'efluent del procés productiu de sílice precipitada i reutilitzar aquesta aigua recuperada al mateix procés productiu. Validar els costos d’explotació del procés d’osmosi inversa i [...]

RECOPPs

2023-05-24T12:55:28+02:00

Recuperació de matèries primeres crítiques dels residus generats durant la producció de coure. El projecte RECOPPs té com a objectiu la recuperació ambiental i econòmicament sostenible de matèries primeres de valor afegit, com el bismut i l'antimoni, així com l'eliminació i la inertització d'arsènic present en els residus i subproductes generats durant la producció pirometalúrgica del coure. RECOPPs és un projecte basat en una tecnologia provada a nivell de laboratori que pretén escalar-se a un TRL 7 (escala pilot) per a validar-la com a solució tecnològica en aquest entorn operatiu. La indústria metal·lúrgica és un element clau de la nostra societat, que s'enfronta a la [...]

ACQUAOUNT

2023-05-22T16:26:46+02:00

Millora de la gestió integrada dels recursos hídrics. El projecte ACQUAOUNT millora el reg sostenible mitjançant el desplegament d'eines, serveis i solucions d'aigua intel·ligents, d'ús públic i privat, contribuint alhora a la resiliència climàtica. ACQUAOUNT desenvolupa un conjunt de solucions innovadores que cobreixen monitoratge i control, interoperabilitat i estandardització, operació eficient i recomanacions per a l'aigua i la producció, i la visualització intel·ligent i l'exploració de dades. La combinació d'aquestes eines permetrà simular interaccions complexes i feedbacks en diversos horitzons temporals i múltiples dimensions ambientals i socioeconòmiques relacionades, donant lloc a recomanacions polítiques i estratègies d'adaptació al [...]

GREEN-LOG

2023-05-18T17:11:45+02:00

Acceleració dels canvis sistèmics per crear ecosistemes de lliurament d'últim quilòmetre que siguin econòmicament, ecològicament i socialment sostenibles. El projecte GREEN-LOG impulsa plataformes de logística com a servei (LaaS) per a la logística urbana interconnectada, conceptes de lliurament automatitzats amb vehicles autònoms i droides de lliurament, innovacions basades en bicicletes de càrrega per a una microconsolidació sostenible i lliurament multimodal de paquets que integren la xarxa de transport públic. GREEN-LOG impulsa un entorn de simulació d'avantguarda per a la construcció d'escenaris que combina diferents solucions que permeten la integració d'intervencions de lliurament d'últim quilòmetre amb el [...]

CLIMAS

2023-05-08T12:35:22+02:00

Cocreació d'un toolkit de ciència ciutadana per a assemblees climàtiques a living labs. El projecte CLIMAS té com a objectiu donar suport a una transició cap a la resiliència climàtica mitjançant el codisseny d'un innovador toolbox d'adopció climàtica orientat a problemes, basat en l'aplicació d'un enfocament basat en valors, mètodes de design thinking i mecanismes de ciència ciutadana. CLIMAS testejarà el toolbox en assemblees climàtiques i living labs i generarà guidelines basades en evidències científiques sobre com canviar les assemblees climàtiques de deliberacions basades en tecnicitats a dilemes basats en valors de les múltiples parts interessades, [...]

IntelLiGent

2023-05-05T13:13:17+02:00

Bateries d'ió de liti d'alta tensió amb una densitat d'energia més gran, una càrrega més ràpida i una vida útil més llarga. El projecte IntelLiGent dissenya i desenvolupa les estructures dels elèctrodes, mitjançant l'ús de models, per aconseguir una alta densitat d'energia (>350 Wh/kg) sense renunciar a capacitats de càrrega ràpida (>2C). IntelLiGent equilibra la necessitat d'incloure una gran quantitat de material actiu a l'estructura de l'elèctrode per a alta energia, alhora que facilita el transport de massa, càrrega i calor per a una operació d'alta potència. El projecte refina les estratègies per estabilitzar les interfícies [...]

OPADE

2023-06-21T13:07:28+02:00

Identificació de biomarcadors clau en el trastorn depressiu major per donar suport al procés de presa de decisions dels professionals sanitaris. El projecte OPADE se centra en l'eix microbiota-cervell, que té un paper important en la salut mental i, en particular, en els trastorns depressius majors (MDD). OPADE estudia la combinació entre genètica, epigenètica, metabolisme, sistema immunitari, microbioma i xarxes inflamatòries per: Establir perfils de pacients per predir i optimitzar l'eficàcia dels antidepressius prescrits amb un augment de la taxa de remissió. Establir la possible correlació entre marcadors inflamatoris, metabolòmica, epigenòmica, genòmica, perfil immune i microbioma [...]

InnWater

2023-05-02T11:33:02+02:00

Innovació social per renovar la governança multinivell i intersectorial de l’aigua. El projecte InnWater respon a la necessitat de trobar solucions sostenibles per mediar els usos de l'aigua tenint en compte les realitats del territori enfront dels desafiaments del canvi climàtic. La fortalesa del projecte recau en l’estreta col·laboració amb els cinc emplaçaments pilot a l'Illa de Reunió (França), Brenta (Itàlia), Figueres (Espanya), West Country (Regne Unit) i Middle Tisza (Hongria). El desafiament consisteix a ampliar progressivament el grup objectiu dels emplaçaments pilots per desenvolupar una comunitat de pràctica sobre els nous modes de governança adaptats [...]

SMARTHABIT

2023-04-28T08:01:44+02:00

Desenvolupament d’una plataforma cloud oberta, comuna, interoperable i fàcilment escalable que permeti accelerar el desplegament de nous productes intel·ligents del sector hàbitat. El projecte SMARTHABIT desenvolupa una plataforma basada en el núvol que permet integrar múltiples fonts de dades i informació provinents de diversos productes hàbitats intel·ligents, així com de fonts externes, que permetin afegir valor a les funcionalitats i utilitats. SMARTHABIT permetrà impulsar entre les empreses del sector hàbitat una adopció més àmplia de les tecnologies habilitadores emergents, simplificant la col·laboració amb empreses de sectors tecnològics acostumades a aquestes noves cadenes de valor. En els [...]

Go to Top