WEEI

BIOFORIN

2024-03-25T17:29:58+01:00

Processos termoquímics per a la valorització de recursos forestals. BIOFORIN és un projecte estratègic de foment de la bioeconomia regional i la resiliència climàtica mitjançant l'impuls de la recerca i el desenvolupament de noves aplicacions de valor afegit en el mercat. BIOFORIN ajunta tota la cadena de valor, des dels propietaris forestals fins als usuaris finals, per generar un model de gestió forestal sostenible i orientat a l'ús industrial. La iniciativa promou un impuls de l'ús de la biomassa forestal, en primera instància per a ús tèrmic, generant alhora una oportunitat per a una gestió sostenible [...]

H-LEAF

2024-03-19T11:25:41+01:00

Nova tecnologia per a la generació d’hidrogen verd. El projecte H-LEAF desenvolupa un electrolitzador de PEM (Proton Exchange Membrane) basat en una nova tecnologia nacional patentada. H-LEAF es centra en la investigació de nous components, materials, recobriments i processos escalables i sostenibles per superar les limitacions actuals a la provisió de materials per a la producció d'hidrogen, vitals per la transició energètica a Espanya. El projecte impulsa investigacions científiques per obtenir nous dissenys d'elèctrodes i membranes mitjançant tècniques d'impressió industrial escalables i lliures de substàncies químiques perfluorades. H-LEAF desenvolupa noves plaques bipolars utilitzant tecnologies com a [...]

ZEvRA

2024-03-08T11:42:31+01:00

Vehicles elèctrics d'emissió zero habilitats per circularitat harmonitzada. El projecte ZEvRA millora la circularitat dels vehicles elèctrics lleugers al llarg de tota la seva cadena de valor, des del subministrament de materials i la fabricació fins als processos de final de vida. Per fer-ho, ZEvRA desenvolupa una metodologia de disseny per la circularitat i una avaluació de circularitat holística destinada a millorar la producció de vehicles elèctrics basada en el concepte de les 9Rs. Aquesta metodologia es valida mitjançant el desenvolupament de solucions d'emissió zero per als materials d'automoció més importants, que cobreixen més del 84% [...]

REVITALISE

2024-02-15T15:58:58+01:00

Processos de reciclatge ecològics, de baix cost i respectuosos amb el medi ambient de les bateries al final de la seva vida útil. El projecte REVITALISE ofereix una solució holística per al reciclatge verd, de baix cost i de baix impacte ambiental de bateries d’òxids de cobalt de liti níquel manganès (NMC Hi-Ni), liti-ferro-fostat (LFP) i d’ions de sodi (Na-Ion), que representen el 85% dels fluxos de residus de bateries fins al 2025. REVITALISE porta a terme un desenvolupament ecològic i de baix cost de processos per recuperar una gamma completa de materials de bateries, com [...]

PHASAL

2024-02-15T14:35:36+01:00

Desenvolupament de noves formulacions plàstiques biodegradables per al sector biomèdic. El projecte PHASAL desenvolupa diferents formulacions de bioplàstic que introdueixin PHB-HV amb diferents càrregues d'hidroxivalerat (-HV) provinents de la revaloració de residus orgànics. L'objectiu és que aquestes formulacions, aplicables al camp de la salut, presentin propietats de biodegradabilitat i biocompatibilitat avançades per minimitzar l'impacte ambiental que presenten per la seva poca reciclabilitat. En aquest sentit, PHASAL desenvolupa un sistema d'envasament rígid complex, com és un kit de sutura, i una aplicació mèdica directa amb alliberament controlat de fàrmacs, com és un pegat transdèrmic. Les noves formulacions [...]

XL-Connect

2024-04-19T07:11:19+02:00

Optimització del procés de càrrega de vehicles elèctrics, des de la generació d'energia fins a l'experiència de l'usuari final. El projecte XL-Connect crea una solució de càrrega accessible i sota demanda basada en una xarxa de càrrega optimitzada, tenint en compte el comportament humà, els aspectes tècnics i els aspectes econòmics. Per a l'any 2030, es preveu que la Unió Europea tingui entre 30 i 40 milions de vehicles elèctrics amb bateria a les carreteres. Aquest augment planteja reptes i oportunitats per al sistema energètic posant a prova la capacitat del sistema, però també presenta la [...]

VAL2H2

2024-04-19T07:06:15+02:00

Generació, emmagatzematge i ús d’H2 renovable mitjançant valorització de bioresidus. El projecte VAL2H2 desenvolupa tecnologies que permetin l'aprofitament de bioresidus de difícil gestió en forma d'H2 renovable. VAL2H2 adopta un enfocament descentralitzat per produir H2 que es pugui utilitzar com a combustible en vehicles de transport de residus amb un ús local i circular. El projecte abasta tota la cadena de valor de l'H2: producció, purificació i anàlisi, emmagatzematge i ús. En el cas de la producció, s'investiguen, per una banda, la combinació de pretractament amb microones amb fermentació i reformat i, per altra, processos termoquímics. [...]

MCR LOCAL

2024-04-19T07:02:06+02:00

Concentració i rectificació de most de raïm in situ per substituir sucres importats en la producció de vins escumosos. El projecte MCR LOCAL té per objectiu demostrar la viabilitat tecnico-econòmica d'un procés compacte i mòbil per a la concentració de most concentrat rectificat (MCR) en els cellers de la zona del Penedès, reduint els costos econòmics i la petjada de carboni associada en comparació a l'ús de sucre, o bé al MCR produït fora del territori d'aplicació. El pilot constarà de tres mòduls tecnològics: ultrafiltració, resines d'intercanvi iònic, i evaporació. Amb la presència del pilot en [...]

GASIFICACIÓ

2024-04-19T07:02:10+02:00

Tractaments termoquímics dels subproductes dels sectors de la biomassa i agroalimentari per a incrementar-ne el valor afegit. El projecte GASIFICACIÓ avalua la viabilitat de l'ús de subproductes dels sectors agroalimentari i de la biomassa, com a llots de depuradora, polpes de fruita i fins de biomassa, com a fonts d'energia renovables mitjançant el tractament amb processos termoquímics com la piròlisi o la gasificació. El projecte té quatre objectius clau: Determinar el potencial dels diferents subproductes per ser tractats mitjançant processos termoquímics i obtenir-ne energia renovable. Investigar la robustesa del tractament en front l’estacionalitat de la producció dels [...]

EMISSIONS

2024-04-19T07:02:12+02:00

Propostes de millora per a la producció de biocombustibles sòlids per augmentar-ne la qualitat i disminuir l'impacte de les seves emissions. El projecte EMISSIONS genera coneixement de les emissions derivades de la combustió de pi blanc i sarment de vinya per poder donar recomanacions i qualitats de biocombustible sòlid que minimitzin l’impacte derivat de les emissions generades en el procés de combustió. L'altre objectiu del projecte és establir quins mecanismes o processos productius innovadors haurien d'aplicar les empreses productores d'aquests biocombustibles. D'una banda, el projecte genera dades de qualitat d'emissions de diferents compostos producte de la [...]

AL-INVEST Verde Construcción

2024-04-19T07:01:14+02:00

Enfortiment i millora de l'encadenament de pimes i les organitzacions empresarials associades al sector de la construcció, que tinguin o vulguin tenir una oferta de productes sostenibles. El projecte AL-INVEST Verde Construcción promou, capacita i implementa pràctiques d'economia circular inspirades en experiències d'èxit d'Europa. AL-INVEST Verde Construcció s'executa a la Regió Metropolitana i la Regió dels Llacs (Xile), tot i que empreses de regions limítrofes relacionades amb el sector de la construcció poden participar. El projecte treballa amb dos tipus principals de pimes: proveïdors de productes i serveis amb atributs sostenibles, amb un enfocament particular als [...]

RECOPPs

2024-04-19T06:59:42+02:00

Recuperació de matèries primeres crítiques dels residus generats durant la producció de coure. El projecte RECOPPs té com a objectiu la recuperació ambiental i econòmicament sostenible de matèries primeres de valor afegit, com el bismut i l'antimoni, així com l'eliminació i la inertització d'arsènic present en els residus i subproductes generats durant la producció pirometalúrgica del coure. RECOPPs és un projecte basat en una tecnologia provada a nivell de laboratori que pretén escalar-se a un TRL 7 (escala pilot) per a validar-la com a solució tecnològica en aquest entorn operatiu. La indústria metal·lúrgica és un element clau de la nostra societat, que s'enfronta a la [...]

SENECA

2024-04-19T06:59:45+02:00

Recuperació de Materials Crítics (CRM), manufactura de productes amb Matèries Primeres Secundàries (MPS) i traçabilitat de la composició. El projecte SENECA, centrat en la creixent demanda de recursos minerals i materials estratègics a nivell mundial, investiga el potencial de fonts secundàries de mineria i indústria mitjançant processos de recuperació i valorització de Materials Crítics. El projecte busca desenvolupar manufactures de productes amb Matèries Primeres Secundàries per a la fabricació de components de les indústries de bateries i hidrogen, crucials per a la transició energètica. SENECA també impulsa nous elements innovadors de traçabilitat en aquestes estratègies mitjançant [...]

IntelLiGent

2024-04-19T06:59:51+02:00

Bateries d'ió de liti d'alta tensió amb una densitat d'energia més gran, una càrrega més ràpida i una vida útil més llarga. El projecte IntelLiGent dissenya i desenvolupa les estructures dels elèctrodes, mitjançant l'ús de models, per aconseguir una alta densitat d'energia (>350 Wh/kg) sense renunciar a capacitats de càrrega ràpida (>2C). IntelLiGent equilibra la necessitat d'incloure una gran quantitat de material actiu a l'estructura de l'elèctrode per a alta energia, alhora que facilita el transport de massa, càrrega i calor per a una operació d'alta potència. El projecte refina les estratègies per estabilitzar les interfícies [...]

R3PANOT

2024-04-19T06:59:53+02:00

El nou panot del segle XXI. L’any 1906 l'Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs que va guanyar Escofet per a homogeneïtzar els dissenys dels “panots” que han configurat de manera determinant la imatge del paviment de la ciutat de Barcelona. Cent quinze anys després, a través de la Fundació BIT Habitat, llança un nou repte: “Repensar el panot del segle XXI” amb l'objectiu de fer-lo més sostenible, mantenint intacte el seu icònic disseny. La proposta R3PANOT, un dels tres projectes finalistes presentat per Escofet i Promsa, empreses del Grup Ciment Molins, al costat d’Eurecat, es [...]

Go to Top